Soma Maden Kazasından Sağ Kurtulan İşçilerin Travma Sonrası Stres Problemlerinin ve Psikolojik Süreçlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma


A Qualitative Research on the Evaluation of Posttraumatic Stress Problems and Psychological Processes of Workers Survived from Soma Mine Accident


Dr. Öğr. Üyesi Mehmed Zahid Çögenli


ÖZET
İnsanlar hayatlarının bazı dönemlerinde karşılaştıkları kötü olaylar karşısında travma geçirebilir ve bunun bir sonucu olarak stres yaşayabilirler. Yaşanan bu stres bireyin sosyal hayatında ve iş görme becerisinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Yapılan çalışmada Soma Maden Faciasından sağ kurtarılan işçilerin yaşadıkları travma sonrasında gerek özel gerekse iş yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları belirlemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi olarak planlanan çalışmada yarı yapılandırılmış sorular hazırlanarak mülakat uygulanmıştır. 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasından kurtulan işçiler tespit edilerek görüşme için 10 adet soru hazırlanmış ve 8 kazazedeyle görüşülmüştür. Yapılan görüşme kayıtlarının incelenmesi sonucunda 8 görüşmeciden 7 tanesinde alan yazında yer yerilen travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinin biri veya birkaçının varlığı tespit edilmiştir. Bu belirtiler uyku problemleri, aşırı uyarılmışlık hali, korku endişe kaygı durumu, travmayı hatırlatan rüyalar ve uyaranlardan kaçınma olarak belirlenmiştir. Görüşmecilerin yaşadıkları travma sonrasında aile içi problem yaşadıkları, sosyal hayatlarında adaptasyon sorunlarının baş göstermesi, tekrar iş bulmada zorlandıkları ve bunun sonucunda da ekonomik olarak zor dönemlerden geçtikleri belirlenmiştir.


ABSTRACT
People may experience trauma in some periods of their lives and experience stress as a result. This stress can have negative consequences in the social life and work ability of the individual. In this study, it is aimed to determine the difficulties faced by the workers who survived the Soma Mine Disaster after the trauma they experienced in their private and work lives. In the study, which was planned as a qualitative research method, semi-structured questions were prepared and interviews were applied. On May 13, 2014, workers who survived the mine accident in Soma district of Manisa were identified and 10 questions were prepared for the interview and 8 survivors were interviewed. As a result of the interview records, 7 out of 8 interviewees were found to have one or more post traumatic stress disorder symptoms in the literature. These symptoms were determined as sleep problems, excessive arousal state, fear and anxiety state, dreams reminiscent of trauma and avoidance of stimulants. periods were determined.


ANAHTAR KELİMELER: Çalışma Psikolojisi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, İş Sağlığı


KEYWORDS: Industrial Psychology, Posttraumatic Stress Disorder, Occupational Health

[PDF]