Mahalli İdarelerce Yürütülen Hizmetlere İlişkin Şikâyetlerin İncelenmesi ve Yerel Yönetimler Kamu Denetçisinin Gerekliliği


Examination of Complaints Regarding Services Provided by Local Administrations and Necessity of Local Government Ombudsman


Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Emrah Yıldırım


ÖZET
Kamu denetçiliği, kurumsal olarak ilk kez İsveç’te uygulanmaya başlanmıştır. Kamusal nitelikteki hizmetlerin sunumu sırasında bir takım bürokratik eylemlerin bulunması, onların denetlenmesini ve bu denetimi yerine getirecek kamu denetçiliği kurumu gibi bir yapıyı gerekli kıldığı düşünülmektedir. Bağımsız olma ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda vatandaşları idarenin keyfi uygulamalarına karşı güvende hissetmelerine yönelik hareket edebilmeleri için zamanla birçok ülkede varlık göstermeye başlamıştır. Kamu denetçiliği kurumu, zamanla birçok ülkeye yayılmıştır. Türkiye’de de 2012 yılı 6328 sayılı “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu” ile Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuş ve 1982 Anayasası’nın 74. maddesiyle anayasal bir kurum haline getirilmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin işleyişi ve her türlü eylem, işlem, tutum ve davranışını gelen şikâyetler üzerine incelemekle görevli olan ve bu incelemeler sonucunda idareye öneriler sunan bir kurumdur. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yıllık faaliyet raporları incelendiğinde mahalli idareler ile ilgili şikâyetlerin diğer şikâyetlerden ayrı olarak sınıflandırıldığı görülmektedir. Bununla birlikte bu kuruma gelen ve incelemeye konu olan şikâyetlerin önemli bir kısmını mahalli idareler oluşturmaktadır. Çalışmada söz konusu raporlarda yer alan ve “Mahalli İdarelerce Yürütülen Hizmetlere İlişkin Şikayetler” tablolaştırılarak incelenmiş ve yapılan incelemeden elde edilen sonuçlar üzerinden yerel kamu denetçisinin gerekliliği üzerinde durulmuştur.


ABSTRACT
Ombudsman, expressed as Public supervisorship, in the first time it has been implemented in Sweden. It is believed that during the presentation of public services, some bureaucratic actions, they are supervised and they require a structure such as ombudsman institution which will carry out this inspection. The Ombudsman Institution has begun to appear in many countries over time in order to enable its citizens to feel safe against the arbitrary practices of the administration in line with the principles of independence and impartiality. In the Turkey with number of 6328 "Ombudsman Act" the Ombudsman was established years of 2012 and has been turned into a constitutional institution with Article 74 of the 1982 Constitution. The Ombudsman's Institution is an institution that is responsible for examining the operation of the administration and all its actions, actions, attitudes and behaviors on complaints and offers recommendations to the administration as a result of these investigations. When the activity reports of the Ombudsman's Institution are examined, it is seen that the complaints about the local administrations are classified separately from other complaints. Therewithal, local administrations constitute a significant part of the complaints received from this institution. In this study, the complaints, which are included in the said reports and concluded with respect to Local Administrations, were tabulated and the necessity of local ombudsman was discussed through the results obtained from the examination.


ANAHTAR KELİMELER: Mahalli İdareler, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ombudsman, Yerel Kamu Denetçisi


KEYWORDS: Local Administrations, Ombudsman Institution, Ombudsman, Local Ombudsman

[PDF]