İlköğretim, Kamu Eğitim Harcaması ve Ekonomik Büyüme


Primary Education, Public Education Expenditure and Economic Growth


Dr. Rza Mammadov
Prof. Dr. Erdal Gümüş


ÖZET
Bu araştırmanın amacı ilköğretim eğitimi, finansmanı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada kişi başına düşen reel GSYİH, ilköğretim kademesine kayıtlı öğrenci sayıları ve öğrenci başına reel kamu eğitim harcaması kullanılmıştır. Araştırmada PISA kapsamında 30 ülkenin 1998-2015 verileri kullanılmıştır. Yöntem olarak panel ekonometrisi kapsamında eşbütünleşme, uzun dönem ilişki tahmincileri için DOLS ve FMOLS testlerine yer verilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, ilköğretim eğitimi, finansmanı ve ekonomik büyümenin birlikte hareketliliği söz konusudur. Bu hareketlilik uzun dönemde beşeri sermayenin yayılımına katkı sağlamaktadır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the relationship between the variables of primary education, finance and economic growth. The real GDP per capita, the number of students enrolled in the primary education level and the public education expenditure per student variables were used. In this research data of 30 PISA participating countries from 1998-2015 were used. Panel econometric methods of cointegration test, long term relationship estimators of DOLS and FMOLS were used in the study. The study concludes that there is a co-mobility of primary education, financing of primary education and economic growth. This co-mobility can contribute to the expansion of human capital in the long run.


ANAHTAR KELİMELER: İlköğretim, Ekonomik Büyüme, Kamu Eğitim Harcaması, Panel Ekonometri, PISA


KEYWORDS: Primary Education, Economic Growth, Public Education Expenditure, Panel Econometrics, PISA

[PDF]