Bir Yönetişim Reformu Olarak Devletin Gülen Yüzü: “Açık Kapı” Uygulaması


As A Governance Reform the Smiling Face of the State: “Açık Kapı” (Open Door) Application


Tahsin Güler
Abdullah Yılmaz


ÖZET
Türkiye’de, 2000’li yıllardan itibaren kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin değişim ve dönüşümünde bilgi iletişim teknolojilerinin önemli payı bulunmaktadır. Kamu yönetimlerinin, piyasa ve birey odaklı bir yapıya evrildiği bu süreçte bir fenomen haline gelmiş olan yönetişim temelli anlayışın altyapısını oluşturdukları için birey ve sivil toplumun güçlendirilmesine öncelik verilmiştir. Bu bağlamda bir yandan kamu hizmetlerinin çeşitliliği, ulaşılabilirliği ve etkinliği artırılırken diğer yandan bireylerin yönetime talep, istek, öneri ve şikayetlerini iletme ihtiyacını karşılayacak iletişim/hak arama mekanizmalarının oluşturulmasına önem verilmiştir. Bu alandaki uygulamalardan en yaygın ve bilinen halkla ilişkiler uygulamaları olarak BİMER ve CİMER dikkat çekerken, zincirin son halkasını İçişleri Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu “Açık Kapı” uygulaması oluşturmuştur. Valilik ve kaymakamlıklara yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını temin ederek sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetini arttırmak amacını güden “Açık Kapı” uygulaması, teknoloji temelli olmakla birlikte yüz yüze/interaktif görüşme ve danışma imkanı sağlaması bakımından dikkat çekici bir uygulamadır. Çalışmada, yeni bir uygulama olan “Açık Kapı”nın ortaya çıkmasında önemli etkisi bulunan bilgi teknolojileri temelli yönetişim reformlarına değinilerek, “Açık Kapı” uygulamasının işleyişi, BİMER ve CİMER uygulamalarından farkı, pilot illerden olan Balıkesir ilinde uygulamanın değerlendirmesi ile güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.


ABSTRACT
In Turkey, information and communication technologies have had a considerable part in the alteration and transformation of the public administration and public services since the 2000s. As they form the basis for the governance-based cognizance becoming popular in this process during which public administration has evolved into a market and individual-focused structure, the strengthening of the individual and civil society has been attached priority. In this regard, while variety, activity and attainability of social services have been increased on the one hand, on the other hand, importance has been attached to the constitution of communication and rightclaiming mechanisms that will meet the need for individuals conveying demands, wishes, recommendations and complaints to governance. Whereas BIMER and CIMER draw attention as a widely-known and most widespread application of all applications known in this field, The project “Açık Kapı (Open Door)” application, which the ministry of interior is executing, has generated the last link of the chain. “Açık Kapı”application, in addition to being based on technology, is a remarkable project with respect to the way it provides face to face/interactive consultation and interview possibility, pursuing the goal of increasing the satisfaction of citizens in services offered to them by ensuring the tasks and transactions’ regarding the applications made to governorates and district governorates to be concluded rapidly and efficaciously. This article focuses on the functioning of the project “Açık Kapı”, its differences from BIMER and CIMER, evaluation of the application in Balıkesir, one of the sample provinces, and project’s strengths and its parts needing improvements by touching upon information technology-based governance reforms which have great effects on the emergence of the new project “Açık Kapı”.


ANAHTAR KELİMELER: Yönetişim, Kamu Yönetimi Reformları, Açık Kapı Uygulaması, Bilgi Teknolojileri


KEYWORDS: Governance, Public Administration Reforms, Open Door (Açık Kapı) Application, Information Technologies

[PDF]