Kuşaklar Bağlamında Tüketici Sağlığı Bilişimine Yönelik Bir Araştırma


A Research on Consumer Health Informatics in the Context of Generations


Hilal Demirhan
Dr. Öğr. Üyesi Erdal Eke


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, kuşakların sağlık hizmetlerinde tüketici sağlığı bilişimi teknolojilerine yönelik kullanım düzeylerini tespit etmektir. Bu kapsamda Isparta’da yaşayan 431 bireyden toplanan veriler değerlendirilmiştir. Yapılan analizler; tüketici sağlığı bilişimi kullanımının kuşaklar arası değişkenlik gösterdiğini ve kullanım düzeylerinin Y>X>Z şeklinde sıralandığı sonucunu ortaya koymaktadır.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine the usage levels of generations for consumer health informatics technologies in health services. In this context, data collected from 431 individuals living in Isparta were evaluated. Analyzes; It shows that consumer health informatics use varies between generations and the usage levels are listed as Y> X> Z.


ANAHTAR KELİMELER: Sağlık Hizmetleri, Sağlık Teknolojisi, Kuşak, Tüketici Sağlığı Bilişimi, Sağlık Yönetimi


KEYWORDS: Health Services, Health Technology, Generation, Consumer Health Informatics, Healthcare Management

[PDF]