Kamu Çalışanlarında Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılık Düzeyi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma: Bursa ve Afyonkarahisar İli Örneği


An Investigation on The Relationship between The Perception of Organizational Justice and The Level of Organizational Commitment in Public Employees: The Case of Bursa and Afyonkarahisar


Dr. Mutlu TOKMAK


ÖZET
Kurumların çalışanlarına yönelik adil olması ve uyguladığı politikalarda personeline eşit davranması örgütsel adalet olarak ifade edilmektedir. Çalışanların örgüt amaç ve hedeflerini benimsemeleri ve bu hedeflere ulaşma konusunda var güçleri ile çaba göstermeleri ise örgütsel bağlılık olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, kurum çalışanlarının örgütsel adalet algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, çalışanların kurumlarının bulundukları ile göre örgütsel adalet algıları ve örgütsel bağlılık düzeylerindeki farklılıklarda araştırılmaktadır. Bu amaçla alan araştırması gerçekleştirilmiş, Afyonkarahisar ve Bursa illerinde faaliyet gösteren kamu kurum çalışanlarına anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma ile elde edilen veriler korelasyon analizi ve Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Araştırma neticesinde, örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılık düzeyi arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bursa ilindeki kamu kurumlarında çalışan personelin örgütsel adalet algıları ve örgütsel bağlılık düzeylerinin Afyonkarahisar ilinde çalışanlara göre daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
Organizational justice is defined as the fairness of the employers towards the employees and the equal treatment of the personnel in the policies implemented. Employees' adoption of organizational goals and objectives and their efforts to achieve these goals are considered as organizational commitment. In this study, the relationship between organizational justice perceptions of organizational employees and their organizational commitment levels are tried to be revealed. In addition, differences in organizational justice perceptions and organizational commitment levels are investigated. For this purpose, field research was conducted and a questionnaire was applied to the employees of public institutions operating in Afyonkarahisar and Bursa. The data obtained from the research were analyzed by correlation analysis and Mann Whitney U test. As a result of the study, it was found that there is a positive and significant relationship between the perception of organizational justice and organizational commitment level. It was concluded that the organizational justice perceptions and organizational commitment levels of the personnel working in public institutions in Bursa were lower than those working in Afyonkarahisar.


ANAHTAR KELİMELER: Örgütsel Adalet Algısı, Örgütsel Bağlılık Düzeyi, Kamu Çalışanları


KEYWORDS: Perception of Organizational Justice, Organizational Commitment Level, Public Employees

[PDF]