Organizational Culture and Management Cynicism: How Different Cultural Profiles Affect Cynical Views on Managers


Örgüt Kültürü ve Yönetsel Sinizm: Farklı Örgüt Kültürü Profillerinin Yönetsel Sinizm Üzerindeki Etkileri


Assoc. Prof. Dr. Ahmet Emre Demirci


ÖZET
Cynicism within the organizational context has been gaining ground in the last few decades due to massive changes in how business enterprises are run. Cynicism, from the organizational perspective, refers to a multi-faceted attitude characterized by negative feelings such as distrust, frustration and contempt toward the policies and practices of organization itself. In many cases, organizational cynicism reveals itself among employees as cynical attitudes toward managers. Such type of organizational cynicism is known as management cynicism. Although there are numerous organizational and individual causes lying behind management cynicism, this study focuses on how different organizational culture profiles affect management cynicism. In this study, four-quadrant organizational culture framework developed by Cameron and Freeman (1991) was adopted to illustrate if different cultural profiles and values attributed to them have significant impact on management cynicism. This paper examines the relations between different organizational culture profiles and management cynicism based on data collected from shop floor employees of four leading vendor companies for big-sized domestic appliance manufacturers.


ABSTRACT
Örgütsel bağlamda sinizm kavramı son yıllarda önemli araştırma konularından biri olmuştur. Bu eğilimin temel nedenlerinden biri de işletmelerin yönetim biçimlerinde gözlemlenen yoğun değişikliklerdir. Örgütsel bağlamda sinizm kavramı, örgütün politika ve uygulamalarına ilişkin olarak çalışanlarda gelişen güvensizlik, hayal kırıklığı ve küçümseme gibi olumsuz duygularla karakterize edilebilecek çok boyutlu bir tutumu ifade etmektedir. Çoğu durumda örgütsel sinizm kendisini, çalışanların yöneticilere karşı geliştirdikleri olumsuz tutumlar olarak göstermektedir. Bu türdeki örgütsel sinizm, yönetsel sinizm olarak tanımlanmaktadır. Her ne kadar yönetsel sinizmin arkasında yatan çok sayıda örgütsel ve bireysel neden olsa da, bu çalışma genel olarak farklı örgüt kültürü profillerinin yönetsel sinizm üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Bu çalışmada, farklı kültür profilleri ve bu profillerle ilişkili değerlerin yönetsel sinizm üzerinde kayda değer bir etkisinin olup olmadığının ortaya konulması amacıyla, Cameron ve Freeman (1991) tarafından geliştirilen dört boyutlu örgüt kültürü çerçevesinden yararlanılmıştır. Çalışmada, farklı örgüt kültürü profilleri ile yönetsel sinizm arasındaki ilişkinin ortaya konulması amacıyla, Eskişehir'de faaliyet gösteren beyaz eşya üreticisi dört işletmenin mavi yakalı çalışanlarından veri toplanmıştır.


ANAHTAR KELİMELER: Cynicism, Organizational Culture, Employee-Supervisor Relations


KEYWORDS: Sinizm, Örgüt Kültürü, Ast-Üst İlişkileri

[PDF]