New Media in Internal Communications


Örgüt İletişiminde Yeni Medya


Dr. Serap Can


ÖZET
Communication is a cyclic process that involves collecting and exchanging of the information within the boundaries of dialogue and mutual understanding. As a rapidly growing field in communication studies; internal communication is vital for organizations to build healthy and sustainable relationships with their publics. Ideal internal communication applies to two-way exchange of knowledge with a proper feedback and helps establishing a democratic, productive and fair environment within the organization. Long, technology converts both the world and the people in the way of living. As a communicative revolution; new media has everlastingly transformed the way the individuals build relationships. These novelties naturally apply to the internal communications of the organizations. Providing necessary information to the publics, it is better for the organizations to benefit from new media in internal communication processes so as to be an open system. As the use of new media uptrends, the organizations have to transform themselves. At this point; new media and its numerous applications become prominent to reach the success for the organizations. In this article; it is aimed to evaluate and examine the internal communication phenomenon with the recent applications of new media in the organizational processes.


ABSTRACT
İletişim, anlayış ve diyalog çerçevesinde bilginin toplanması ve değişimini içeren döngüsel bir süreçtir. İletişim çalışmaları kapsamında en hızlı gelişen alanlardan birisi olan örgüt iletişimi, örgütlerin iç ve dış paydaşları ile sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler kurabilmesi için hayati önem taşımaktadır. İdeal bir örgütsel iletişim; demokratik, verimli ve adil bir ortamın oluşturulabilmesi için gereken bilginin iki yönlü alışverişini ve geri bildirimi sağlamaktadır. Uzun zamandır, teknoloji hem dünyayı hem de bireylerin yaşam biçimini pek çok farklı şekilde dönüştürmektedir. İletişimsel bir devrim olarak yeni medya; bireylerin diğer diğerleri ile olan ilişkilerini ebediyen değiştirmiştir. Bu değişiklikler elbette örgütlerin iletişim biçimlerine de yansımaktadır. Paydaşlara gereken bilgileri sağlamak üzere; örgütler için iletişim süreçlerinde yeni medyadan faydalanmak ve açık sistemler haline gelmek son derece önemlidir.. Dolayısıyla her türden örgüt için açık bir sistem haline gelmek, iletişim kanallarının düzgün ve düzenli çalışması ile yaşam şansını arttıran bir özellik haline gelmiştir. Toplumda yeni medyanın kullanımının artmasıyla, örgütler de operasyonlarını ve süreçlerini teknolojik ve toplumsal değişimlere göre düzenlemek durumundadır. Bu noktada, yeni medya ve bu platformda yer alan sayısız uygulama, örgütlerin yaşam döngülerinde başarıya ulaşması için öne çıkan etmenler olmaktadır. Bu çalışmada; örgütsel iletişim olgusunun özellikleri, unsurları ve faydaları değerlendirilerek örgütlerin iç iletişim süreçlerinde kullanılan çeşitli yeni medya uygulamaları incelenmektedir.


ANAHTAR KELİMELER: Internal Communication, Organization, Dialogue, Social Media, New Media


KEYWORDS: Örgüt İletişimi, Örgüt, Diyalog, Yeni Medya, Sosyal Medya

[PDF]