Comparison of The Winters’ Seasonality Exponential Smoothing Method With The Pegels’ Classification: Forecasting of Turkey's Economic Growth Rates


Winters’ın Mevsimlik Üstel Düzeltme Tahmin Tekniği ve Pegels’in Sınıflandırmasının Karşılaştırılması: Türkiye’nin Ekonomik Büyüme Oranlarının Tahmini


Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Orkun Oral


ÖZET
Being one of the macroeconomic indicators, economic growth is a significant indicator, which shows development level of countries and welfare level of people living within the border of a country. Economic growth has a great importance especially for policy makers. Therefore, forecasting economic growth of a country is of vital importance in taking decisions such as longterm investment, employment etc. and developing, regulating and revising the policies of countries. The study aims to compare the selected exponential smoothing methods used in forecasting of Turkey’s economic growth indicators and determine the most appropriate technique. To this end, economic growth rate of Turkey between 1998 and the second quarter of 2018 was addressed and economic growth rate for the third and fourth quarters of 2018 was forecasted depending on the economic growth rate in the second quarter of 2018. Forecasts were carried out by using Winters’ seasonality exponential smoothing method based on the characteristics of time series and model selection criteria and additive Holt-Winters’ seasonality exponential smoothing method in the Cell B-2 of Pegels’ classification. It has been found out that the most appropriate method for the relevant forecasts is the additive Holt-Winters’ seasonality exponential smoothing method. It has been concluded that there would be 11,995% increase in the third quarter and 6,415% increase in the fourth quarter depending on the economic growth rate in the second quarter of 2018.


ABSTRACT
Makroekonomik göstergelerden birisi olan ekonomik büyüme, ülkelerin gelişme düzeylerini ve ülke sınırlarında yaşayan insanların refah seviyesini gösteren önemli bir göstergedir. Ekonomik büyüme, özellikle politika yapıcılar açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple, bir ülkenin ekonomik büyüme oranının tahmin edilmesi, uzun dönemli yatırım, istihdam vb. kararların verilmesinde ve ülkelerin politikalarını geliştirmesinde, düzenlemesinde, revize etmesinde oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Çalışmada, Türkiye’nin ekonomik büyüme göstergesinin tahmin edilmesinde üstel düzeltme tahmin teknikleri içerisinden seçilen tekniklerin karşılaştırılması ve en uygun tekniğin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında, Türkiye’nin 1998 ile 2018 ikinci çeyrek arasındaki ekonomik büyüme oranları ele alınarak 2018 ikinci çeyrek dönemindeki ekonomik büyüme oranına göre 2018 üçüncü ve 2018 dördüncü çeyrek dönemlerine ait ekonomik büyüme oranları tahmin edilmiştir. Zaman serisi özelliklerine ve model seçme kriterlerine göre Winters’ın mevsimlik üstel düzeltme tahmin tekniği ve Pegels’in sınıflandırmasında B-2 hücresinde yer alan toplamlı Holt-Winters mevsimlik üstel düzeltme tahmin tekniği kullanılarak tahminler gerçekleştirilmiştir. İlgili tahminler için en uygun tekniğin toplamlı Holt-Winters mevsimlik üstel düzeltme tahmin tekniği olduğu görülmüştür. Türkiye’nin ekonomik büyüme oranında 2018 ikinci çeyrek dönemine göre 2018 üçüncü çeyrek döneminde %11,995 ve 2018 dördüncü çeyrek döneminde ise %6,415 artış yaşanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.


ANAHTAR KELİMELER: Economic Growth, Forecast, Exponential Smoothing Methods, Economic Growth Forecast


KEYWORDS: Ekonomik Büyüme, Tahmin, Üstel Düzeltme Teknikleri, Ekonomik Büyüme Tahmini

[PDF]