Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin Psikolojik Sermayeleri ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkiler


Relationships between Psychological Capital and Demographic Characteristics of Personnel Working in Hospitality Industry


Dr. Halil Özcan ÖZDEMİR


ÖZET
Bu araştırma kapsamında Nevşehir ilindeki 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanlarının örgütsel psikolojik sermaye düzeyleri ve çalışanların demografik özelliklerine göre psikolojik sermayelerinin anlamlı bir değişiklik gösterip göstermediği incelenmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırma deseninde yürütülen araştırmada 403 otel çalışanının görüşleri Psikolojik Sermaye Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışanların ölçek maddelerine vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda öncelikle veri dağılımı incelenmiş ardından betimsel istatistikler, ilişkisiz ölçümlerde t testi ve tek yönlü varyans analizi hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda otel çalışanlarının örgütlerine yönelik iyimserlik, psikolojik dayanıklılık, umut, öz yeterlilik ve psikolojik sermayelerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Erkek çalışanların kadın çalışanlara göre öz yeterlilik algılarının daha yüksek olduğu; evli çalışanların bekâr çalışanlara göre psikolojik dayanıklılık, umut, öz yeterlilik ve psikolojik sermaye düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların öğrenim durumlarına, kıdemlerine ve yaşlarına göre psikolojik sermaye düzeylerinde anlamlı bir değişiklik olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
Within the scope of this study, it has been investigated whether the psychological capital levels of 4 and 5-star hotel employees in Nevşehir show a significant change in their psychological capital levels according to their demographic characteristics and organizational psychological capital levels. In the study conducted in the screening research design of quantitative research methods, the remarks of 403 hotel employees were gathered by the Psychological Capital Scale. In accordance with the responses of the employees to the scale items, the data distribution was analyzed firstly, then descriptive statistics, t test and unidirectional variance analysis for unrelated measurements were calculated. As a result of the calculation, it was designated that the employees of the hotel employees have high levels of optimism, psychological resilience, hope, self-efficacy and psychological capital. It was determined that male employees have higher self-efficacy perceptions than female employees while married workers had higher levels of psychological resilience, hope, self-efficacy and psychological capital than single employees. It was concluded that there is no significant change in psychological capital levels of the employees according to their educational status, seniority and age.


ANAHTAR KELİMELER: Psikolojik Sermaye, Demografik Özellikler, Konaklama İşletmeleri


KEYWORDS: Psychological Capital, Demographic Characteristics, Hospitality Industry

[PDF]