Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nin Twitter Kullanımına Yönelik Eğilimleri ve Takipçilerinin Tepkileri Üzerine Bir Analiz


An Analysis of Ankara, Istanbul and Izmir Metropolitan Municipalities’ Tendency to use Twitter and The Reactions of their Followers


Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Uysal


ÖZET
Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, sektörler ve sektör dışı faaliyetler temelinde Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nin (BB)Twitter kullanım eğilimleri incelenmektedir. İkinci bölümde BB’lerin paylaşımlarına takipçilerin "beğeni", "retweet" ve "yorum" şeklindeki tepkileri karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. Böylece, BB’lerin bir sosyal medya platformu olarak Twitter’i nasıl kullandıklarının tespit edilmesi ve takipçilerin paylaşımlara yönelik tepkilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. BB’lerin çok çeşitli sektör ve alanlarda görev ve sorumluluklarının bulunması nedeniyle, paylaşımlar "sektör" veya "sektör dışı hizmet alanları" ile ilgili olanlar şeklinde gruplandırılmıştır. Bu bağlamda, 14 sektör gurubu ve 5 sektör dışı faaliyet alanı gurubu oluşturulmuş, değerlendirmeler ve analizler bu gruplandırma temelinde yapılmıştır. Bu analiz, inceleme konusu BB'lerin 01.10.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasındaki Twitter paylaşımlarını kapsamaktadır. Araştırmadaki veriler, Microsoft Excel Programı kullanılarak analiz edilmiştir.


ABSTRACT
This study consists of two parts. In the first chapter, the tendency of use of Ankara, Istanbul and İzmir Metropolitan Municipalities (MM) on the basis of sectors and non-sectoral activities are examined. In the second chapter, the reactions of the followers to the sharing of MMs shape of "likes", "retweets" and "comments" are analyzed comparatively. Thus, it is aimed to determine how the MMs use Twitter as a social media platform and to measure the reactions of the followers towards the shares. Due to the MMs have duties and responsibilities in a wide range of sectors and areas, the shares are grouped into "sector" or "non-sector service areas". In this context, 14 sector groups and 5 non-sectoral activities groups were formed, assessments and analyzes were made on the basis of this grouping. This analysis includes the Twitter shares of the MMs under review between 01.10.2018 and 31.12.2018. The data in the study were analyzed using the Microsoft Excel Program.


ANAHTAR KELİMELER: Sosyal Medya, Twitter, Büyükşehir Belediyeleri, Yerel Yönetimler


KEYWORDS: Social Media, Twitter, Metropolitan Municipalities, Local Governments

[PDF]