Etik Tüketici Davranışı: Marka Odaklı Karar Verme Tarzı ve Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma


Ethical Consumer Behavior: A Research Based on Brand-Oriented Consumer Decision- Making Style and Demographic Characteristics


Aybike Tuba Özden


ÖZET
Tüketici karar verme tarzının faktörlerinden biri olan marka odaklılığı ve etik tüketici davranışı arasındaki ilişki, markaların hedef kitlelerini tanımaları açısından önem taşımaktadır. Nitekim markalar, sadece ürün etiketi olma durumundan uzaklaşarak tüketicilerle ilişki kuran bir kavrama dönüşmektedirler. Etik dışı tüketici davranışı, işletmelerin kârlılığını olumsuz etkilemektedir. Fakat tüketicilerin etik dışı davranmaları, sadece işletmeler için önemli değildir. Tüketicilerin etik davranmaları, toplumsal ahlak açısından da çok mühimdir. Bu nedenle tüketicilerin etik davranışlarının analiz edilmesi ve bu davranışlarına etki eden faktörlerin tespit edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, etik tüketici davranışı ve marka odaklı tüketici karar verme tarzı arasındaki ilişkinin araştırılması, işletmelere ve uygulayıcılara öneriler sunarak ilgili literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, 18 yaş üstü olan toplam 402 tüketiciye anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, etik tüketici davranışı ile marka odaklı tüketici karar verme tarzı arasında anlamlı ve negatif yönde ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca, tüketicilerin etik davranışlarının ve marka odaklı karar verme tarzlarının demografik özelliklerine göre farklılaştığı görülmüştür.


ABSTRACT
The relationship between brand orientation and ethical consumer behavior, which is one of the factors of consumer decision making style, is important in terms of recognizing the target groups of brands. As a matter of fact, brands are becoming a concept that connects with consumers by moving away from only being a product label. Unethical consumer behavior affects adversely the profitability of businesses. However, unethical behaviors of consumers are not only important for businesses. The ethical behavior of consumers is also very important in terms of social morality. Therefore, it is necessary to analyze the ethical behaviors of consumers and to determine the factors affecting these behaviors. In this sense, in this study, it is aimed to investigate the relationship between ethical consumer behavior and brand-oriented consumer decision-making style and to contribute to the related literature by presenting suggestions to businesses and practitioners. For this purpose, a total of 402 consumers over 18 years of age were surveyed. According to the findings, it was found that there was a significant and negative relationship between ethical consumer behavior and brand-oriented consumer decision making style. In the study, it was seen that the ethical behaviors of the consumers and the brand-oriented decision making styles differ according to the demographic characteristics.


ANAHTAR KELİMELER: Tüketici Karar Verme Tarzları, Marka Odaklılık, Etik Tüketici, Etik Tüketici Ölçeği, Demografik Özellikler


KEYWORDS: Consumer Decision Making Styles, Brand Orientation, Consumer Ethics, Ethical Consumer Scale, Demographic Characteristics

[PDF]