Bilgi Ekonomisi Göstergeleri Bakımından Türkiye’nin Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri Arasındaki Yeri


The Position of Turkey among European and Central Asian Countries with regards to Knowledge Economy Indicators


Sultan Salur


ÖZET
Son yıllarda dünya ekonomilerinde bilgi ekonomisinin öneminin arttığı görülmektedir. Bu ekonominin temelini yeni teknolojiler, bu teknolojilerin geliştirilmesi ve yayılması oluşturmaktadır. Bilgi ekonomisi, gelişmiş ülkelerin yakalamış olduğu bir seviye olarak kabul görmektedir. Bu seviyeyi yakalamayı hedefleyen gelişmekte olan ülkelerde teknolojik yatırımlara ve beşeri sermayeye gereken önem verilmelidir. Bilgi ekonomisi bakımından ülkelerin performansları çeşitli değişkenler tarafından incelenmektedir. Bu çalışmada, Dünya Bankası’nın geliştirdiği KAM Metodolojisinin (The Knowledge Assessment Methodology) gruplandırmış olduğu Avrupa ve Orta Asya’da yer alan 26 ülke ve yine bu yöntemin belirlediği değişkenlerden ulaşılabilir olanlarla bir karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar Türkiye’nin içinde bulunduğu grupta orta seviyede performans gösterdiğini ortaya koymaktadır.


ABSTRACT
In recent years it has been seen that the importance of knowledge economy has increased in world economies. This economy is based on the emerging technologies, development and spread of these technologies. Knowledge economy is assumed as a kind of level that developed countries have achieved to reach. Developing countries intending to reach this level should attach importance to technological investments and human capital. Various variables are used to evaluate the countries’ performances in information economy. In this study, 26 countries in Europe and Central Asia grouped by the World Bank-developed KAM methodology (The Knowledge Assessment Methodology) and those available variables determined by this method are compared. The comparison indicates that Turkey has ranked in the mid-range within its own group.


ANAHTAR KELİMELER: Bilgi Ekonomisi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Araştırma ve Geliştirme


KEYWORDS: Knowledge Economy, Information and communication Technology, Research and Development

[PDF]