Yöneticinin Hazine Dairesi: İtibar Yönetimi Selim-Nâmeler Ekseninde İtibar Yönetimine Bakış


Manager's Treasury: Reputation Management Reputation Management in the Axis of Selim-Nâme


Prof.Dr. Şahin Karasar
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Çiçek


ÖZET
Halkla İlişkiler faaliyetlerinin bel kemiği olan itibar yönetimi, “güven” üzerine tesis ettiği saygınlık sayesinde marka değerini arttıran unsurların başında gelmektedir. İtibar yönetimi çatısı altında şekillenen bu çalışma, edebiyat eseri aracılığıyla Osmanlı Döneminde Halkla İlişkilerin varlığına dikkat çekmeyi ve Selim-Nâme türünde yazılan eserlerin bir Halkla İlişkiler aracı olarak da değerlendirilebileceğini ortaya koymayı amaçlar. Edebiyat eseriyle, tarihî olaylar hakkında bilgi vermek, itibarı yönetmek için sıklıkla tercih edilen bir yoldur. Yöneticilerin icraatlarının paylaşıldığı; Orhun Yazıtları ve bunun gibi birçok eserde bu izler görülür. Çalışmada; bu noktadan hareketle Yavuz Sultan Selim döneminde yazılan Selim-Nâme’ler, Sultan Selim’in yönetim becerileri ekseninde itibar yönetimi bağlamında yorumlanmıştır. Örneklemde yer alan Selim-Nâmede; I.Selim’in şehzadelik günleri, yöneticilik özellikleri, tahta çıkışı, savaşları ve zaferleri ayrıntılı olarak anlatılarak kamuoyu, dönem hakkında bilgilendirilmiş; olayların neden ve sonuç ilişkileri ortaya konulmuştur. Tüm bunlar, Selim-Nâmeler’in itibar yönetimi ekseninde adı konulmamış bir Halkla İlişkiler çalışması gerçekleştirdiğini düşündürmektedir. Çalışmanda; Celal-zâde Mustafa tarafından kaleme alınan Selim-Nâme incelenerek eser, Machiavelli’nin Prens eserinde yer alan yöneticilik özellikleri noktasında betimleme yöntemiyle yorumlanmıştır. Disiplinler arası bir yaklaşımla Selim-Nâme’ler üzerine daha önce benzer bir çalışma yapılmadığından araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


ABSTRACT
Reputation management, which is the backbone of the activities of Public Relations, is one of the factors that increase the brand value by the prestige built on trust. This study, which is shaped under the name of reputation management, aims to draw attention to the existence of public relations in the Ottoman period through the literature and to reveal that the works written in the form of Selim-Nâme can also be evaluated as a public relations tool. Giving information about historical events with literaty work is a frequently preferred way of reputation management. These traces are seen in many works such as Orhun Yazıtları where the executives actions are shared. In this study, Selim-Nâme written in the period of Yavuz Sultan Selim was interpreted in the context of reputation management in the direction of Sultan Selim's management skills. In Selim- Nâme which is taken as sample; prince days of Selim I, management features, throne, wars and victories were explained in detail, the public was informed about the period; the cause and effect of the events were revealed. All this suggests that Selim-Nâme carried out an unnamed public relations study. In the study; Selim-Nâme, written by Celal-zâde Mustafa, has been examined and interpreted by the method of depiction of Machiavelli's managerial characteristics in the Prince's work. It is thought that the research will contribute to the literature since there is no similar study on Selim-Nâme with an interdisciplinary approach.


ANAHTAR KELİMELER: İtibar yönetimi, Halkla İlişkiler, Yavuz Sultan Selim, Selim-Nâme


KEYWORDS: Reputation management, Public Relations, Yavuz Sultan Selim, Selim-Nâme

[PDF]