Diyalojik Paydaş İletişimi İçin Twitter Kullanımı


The Usage of Twitter for Dialogic Stakeholder Communication


Dr. Öğr. Üyesi H. Buluthan Çetintaş


ÖZET
Konuşma, anlaşma ve uyum sağlama anlamına gelen diyalog, örgütsel iletişim çabalarının temelini oluşturmaktadır. Aslında tüm iletişim stratejileri diyalog kökenlidir ve diyalojik iletişimle kurum için değer yaratmak amaçlanmaktadır. Kent ve Taylor (1998), diyalojik iletişim kavramını, bir işletmenin ve paydaşlarının etkileşimli olarak iletişim kurabilecekleri bir araç olarak ortaya koymuştur. Buradaki temel düşünce, paydaşlar arasında bir anlayış ve anlam geliştirmek, onları belirli örgütsel hedeflere teşvik etmektir. Çalışmanın amacı, işletmelerin paydaşları ile diyalog oluşturmasını ve ilişkiler geliştirmesini incelemek, diyalojik iletişim uygulamalarının etkinliğini belirlemektir. Bu kapsamda İstanbul Sanayi Odasının İSO 500 listesinde yer alan 100 işletme örneklemi oluşturmaktadır. Diyalojik iletişim için en uygun sosyal medya aracı olan Twitter, uygulama alanı olarak seçilmiştir. Belirlenen işletmelerin Twitter hesaplarına ulaşılmış ve bu hesaplar incelenmiştir. Değerlendirmeye uygun olan 77 işletmenin Twitter hesabından toplam 770 mesaj alınmış ve mesajlar, içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizinde Kent ve Taylor (1998) tarafından geliştirilen kodlama şemasından yararlanılmış ancak şemada çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre işletmelerin Twitter’ın diyalojik iletişim özelliklerinden faydalanmadığını ve bu özellikleri kullanmadığını söylemek mümkündür.


ABSTRACT
Dialogue, which means speech, agreement and adaptation, forms the basis of organizational communication efforts. In fact, all communication strategies are based on dialogue, and are intended to create value for organization through dialogue. Kent ve Taylor (1998) demonstrated the concept of dialogic communication as a tool for companies and their stakeholders to communicate interactively. The main idea is to develop an understanding or meaning among stakeholders and encourage them to achieve specific organizational goals. Aim of the study is to examine how companies establish dialogue and develop relations with their stakeholders and determine the effectiveness of dialogic communication applications. In this context, 100 companies in the ISO 500 list were selected as samples. Twitter was selected as the appropriate application medium. Companies' Twitter accounts have been reached and examined, 770 messages were received from Twitter accounts of 77 companies and messages were subjected to content analysis. In content analysis, the coding scheme developed by Kent ve Taylor (1998) was used but various arrangements were made. According to the results, companies don't utilize Twitter's dialogic communication features and do not use them.


ANAHTAR KELİMELER: Kurumsal iletişim, ilişkisel yaklaşım, halkla ilişkiler, çevrimiçi iletişim, sosyal medya


KEYWORDS: Corporate Communication, Relational Approach, Public Relations, Online Communication, Social Media

[PDF]