Gini Katsayısı ile Türkiye’deki Üniversitelerin Araştırma Çıktıları Arasındaki Farkın Değerlendirilmesi


Evaluating the Research Outputs of Turkish Universities Using Gini Coefficient


Prof. Dr. Handan YOLSAL
Doç. Dr. Özlem YORULMAZ


ÖZET
Toplumsal ve ekonomik kalkınmaya önemli katkı sağlayan üniversiteler, eğitim kaliteleri, araştırma çıktıları, uluslararası görünümleri ve endüstri bağlantıları gibi ölçütler baz alınarak her yıl sıralanırlar. Dünya genelindeki üniversitelerin sıralanmasında dikkate alınan farklı sistemler vardır. Bu çalışma, söz konusu sıralama sistemlerinden URAP-TR dikkate alınarak, 2010-2018 yılları arasında Türkiye’deki üniversiteler için Gini katsayılarının hesaplanmasına ve üniversiteler arasındaki farkın yıllar bazında değerlendirilmesine dayanır. Çalışmada Gini katsayıları hesaplanırken, hem tüm üniversiteler, hem de bünyesinde tıp fakültesi barındıran ve barındırmayan üniversiteler kendi içlerinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Elde edilen Gini katsayısı ve Lorenz eğrisi bulgularına göre, en yüksek eşitsizlik 2010/2011 döneminde doktora öğrencisi göstergesinde mevcuttur. Makale sayısı ve doküman sayısı göstergeleri açısından değerlendirildiğinde ise tüm üniversiteler arasındaki farkların zamanla kapandığı, hatta bünyesinde tıp fakültesi barındıran ve barındırmayan üniversitelerin kendi içlerinde neredeyse eşit olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla beraber bünyesinde tıp fakültesi barındıran ve barındırmayan üniversitelerin araştırma çıktıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu sonucuna varılmıştır.


ABSTRACT
Universities that provide significant contributions to economic and social progress of societies have been ranked according to various criteria such as education qualities, research outputs, international aspects and industrial connections each year. There are different systems to rank worldwide universities. This study is based on the calculation of Gini coefficients of Turkish universities and the evaluation of the differences between the universities for each of the years from 2010 to 2018 considering one of the aforementioned systems namely, URAP-TR. While calculating the Gini coefficients, universities with medical faculties, universities without medical faculties and all universities are evaluated separately. According to the findings of Gini coefficients and Lorenz curves, the highest inequality belongs to the criteria of the number of Ph D students for the term of 2010/2011. As for the number of articles and scientific publications criteria, the differences between universities are decreased over the years. Moreover, the gaps in universities with medical faculties and without medical faculties are almost zero. Nevertheless, the differences of research outputs between the universities with and without medical faculties are statistically significant.


ANAHTAR KELİMELER: Gini Katsayısı, Lorenz Eğrisi, Üniversiteleri Sıralaması Sistemleri, URAP


KEYWORDS: Gini Coefficient, Lorenz Curve, University Rankings System, URAP

[PDF]