Türkiye’de Yükseköğretimde İnsan Hakları Eğitimi: Kamu Yönetimi Bölümleri Örneği


Human Rights Education in Higher Education in Turkey: Department of Public Administration As An Example


Duru Şahyar Akdemir


ÖZET
İnsan hakları “insanlığın ortak dili” olarak tanımlanmaktadır. Bu bakımdan insan hakları eğitimi de bu dili öğrenmek olarak anlaşılabilir. İnsan haklarını hem kendimizde hem de başkalarında korumak için herkesin insan hakları eğitimi alması gerekmektedir. Ancak insan haklarının korunması bakımından bazı meslekler özellikle önemlidir. Bu mesleklerin önemli bir kısmı da kamu yönetimi alanında yer alan mesleklerdir. Çalışmanın amacı 2018-2019 eğitim yılında yükseköğretim kurumlarında adında “kamu yönetimi” ifadesi bulunan lisans programlarında insan hakları konusunun bir ders olarak yer alıp almadığını ve ne şekilde yer aldığını belirlemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi çerçevesinde betimsel metot kullanılarak ilgili bölümlerin öğretim programları incelenmiş ve bu konuda değerlendirmelerde bulunulmuştur. Elde edilen bulgular Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında adında “kamu yönetimi” ifadesi yer alan bölümlerinde insan hakları konusuna ilişkin yeterli dersin olmadığını ortaya koymuştur.


ABSTRACT
Human rights are defined as “the common language of humanity”. In this respect, human rights education can be understood as learning this language. In order to protect human rights both in ourselves and in others, everyone needs human rights education. However, some professions are particularly important for the protection of human rights. An important part of these professions are occupations in the field of public administration. The aim of this study is to determine whether there is a human rights course (or human rights related course) in public administration departments of higher education institutions in 2018- 2019 academic year. In the study, descriptive method was used within the framework of quantitative research method. In this context, the curriculas were examined and evaluations were made. The findings revealed that there is not enough courses on human rights in public administration departments of higher education institutions in Turkey.


ANAHTAR KELİMELER: Kamu Yönetimi, İnsan Hakları, İnsan Hakları Eğitimi, Kamu Yönetimi Eğitimi, Yükseköğretim


KEYWORDS: Public Administration, Human Rights, Human Rights Education, Public Administration Education, Higher Education

[PDF]