Kaya Otel İşletmeleri İçin En Uygun Stratejinin Belirlenmesi: Bir SWOT/AHP Uygulaması


Finding the Optimum Strategy for the Rock Hotels: A SWOT/AHP Case Study


Yrd. Doç. Dr. Nuri Özgür Doğan
Gülhan Sözbilen


ÖZET
Bu çalışmanın amacı dünyada bir benzeri daha bulunmayan Kapadokya Bölgesi’ne özgü kaya otel işletmeleri için durum tespiti yapmak ve onların turizm sektörü içerisinde daha aktif olmaları için uygulayabilecekleri en uygun rekabetçi stratejiyi belirlemektir. Kaya oteller kuruluş yerinin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan, misafirlerine beş yıldızlı otel standartlarının tamamını aşacak nitelikte özel ve bire bir hizmet sunan işletmelerdir. Çalışmada kaya otellerin turizm sektörü içerisindeki durumu SWOT/AHP bütünleşik yöntemi yardımıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda öncelikle kaya otellerin sektördeki diğer konaklama işletmelerine göre üstün veya zayıf yönleri ile sektörden kaynaklanan fırsat ve tehditleri SWOT matrisi ile belirlenmiştir. Daha sonra SWOT matrisi ile kaya otellere ilişkin elde edilen bilgiler AHP hiyerarşisi içerisine entegre edilerek en uygun strateji bulunmuştur. Oteller için en uygun strateji “daha fazla tutundurma faaliyeti ile kaya otellerin eşsiz özelliklerini vurgulamak” olarak bulunmuştur. Çalışma, turizm sektöründeki bütün paydaşlar ve özellikle kaya otellerin yöneticileri için dikkate değer bulgular içermektedir. Son olarak çalışmanın kısıtlarından bahsedilmiş ve ileride yapılabilecek çalışmalara ilişkin bazı öneriler geliştirilmiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine the state of rock hotels which are unique on earth and special to Cappadocia Region and, specify their optimum competitive strategy to make them more active in the tourism sec- tor. The rock hotels reflect the historical and cultural aspects of the site of establishment and provide special and one-to-one service to their guests at least in the level of five stars hotels’standards. The situation of the rock hotels within the tourism sector was tried to be identified using the SWOT/AHP integrated method. In this context, first of all the strengths and weaknesses of the rock hotels in comparison with the other hotels in the sector and their opportunities and threats originating from the sector were determined using SWOT matrix. Afterwards the information obtained from the SWOT matrix concerning the rock hotels were integrated into the AHP hierarchy and the optimum strategy was found. It was found that the strategy which is expressed as “to emphasize the unique characteristics of the rock hotels through further promotional activities” was the optimum strategy for these hotels. It is possible to state that the findings of this study is remarkable for all shareholders of the tourism sector and specially for the managers of the rock hotels. Finally, constraints of the study were mentioned and some proposals for the future research were developed.


ANAHTAR KELİMELER: Kaya Otel İşletmeleri, Stratejik Planlama, SWOT, AHP


KEYWORDS: Rock Hotels, Strategic Planning, SWOT, AHP

[PDF]