İlaç Lojistiği Kapsamında Lojistik Kriterlerin Dematel Yöntemi ile Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği


Determination of Logistic Criteria By The Dematel Method in The Scope of Drug Logistics: The Case of Erzurum


Dr. Hamit Erdal
Dr. Ögr. Üyesi Selçuk Korucuk


ÖZET
İlaç lojistiği, ilaç tedarik zincirinin aksamaması ve hizmetlerin doğru ve zamanında yerine getirilmesi için oldukça önemlidir. Özellikle insan hayatının söz konusu olduğu kritik süreçlerden birisi olan ilaç lojistiği kullanıcılarının ihtiyaçlarının devamlılığından dolayı kesintiye uğramadan sürekli olmak zorundadır. Talep edilen tıbbi ürünlerin bulunamaması durumunda önüne geçilemez sonuçlara sebep olabilir. Bu nedenle ilaçların sürekli ve sistematik bir biçimde kullanıcılara aktarılması gereklidir. Bu çalışmada ilaç sektöründe iştigal eden firmalar özelinde 11 lojistik kriterin önem derecelerinin ortaya konulması amacıyla bir analiz gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Erzurum ilinde ilaç satış, depolama ve taşınması faaliyetlerini yürüten 6 farklı firmanın yöneticileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek DEMATEL yöntemiyle ilaç sektöründe lojistik faaliyetlerin rolü ortaya konulmuştur.


ABSTRACT
Drug logistics is crucial for the failure of the drug supply chain and the proper and timely delivery of services. Drug logistics, which is one of the critical processes in which human life is mentioned in particular, has to be continuous without interruption due to the needs of its users. Failure to find the requested medicinal products can lead to irreversible results. For this reason, it is necessary to transfer the drugs continuously and systematically to the users. In this study, an analysis was carried out in order to determine the significance levels of the 11 logistic criteria for companies engaged in the pharmaceutical sector. Within this scope, face-to-face talks were held with the managers of 6 different firms carrying out drug sales, storage and transportation activities in Erzurum province and the role of logistics activities in the pharmaceutical sector with DEMATEL method was demonstrated.


ANAHTAR KELİMELER: Lojistik, İlaç lojistiği, Lojistik Kriterler, Dematel


KEYWORDS: Logistic, Drug Logistic, Logistic Criteria, Dematel

[PDF]