Kızım Olmadan Asla: Anne Kız Tüketim Pratikleri ve Narsisizm Kapsamında Değerlendirilmesi


Not Without My Daughter: Analysis of Mother-Daughter Consumption Patterns Within the Narcissism Theory


Şenay Sabah


ÖZET
Kişiler benliklerini sahiplikleri, evcil hayvanları, geçmişleri gibi faktörler yardımıyla genişletmektedir. Buna göre annelerin de çocuklarını genişletilmiş benliklerinin parçası olarak değerlendirdiklerini söylemek mümkündür. Çalışmada kişilik özelliği olarak narsisist annelerin çocukları için gerçekleştirdikleri tüketim Genişletilmiş Benlik Kuramı kapsamında ele alınmaktadır. Instagramda kızlarının kıyafet tüketimleri ile ilgili paylaşımlarda bulunan ve maksimum çeşitlilik esasına göre belirlenmiş on bir annenin hesaplarının incelenmesi ile veriler toplanmıştır. Toplanan veriler tematik analize tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda annelik-narsisizm ve tüketim ilişkisinin, örneklem kapsamında beş ana eksende ortaya çıktığı görülmüştür. Bunlar, çocuk ile benliğin yansıtılması, gösterişçi tüketim, üstünlük, mükemmel annelik/mükemmel aile ve tüketim aracı olarak çocuk boyutlarıdır.


ABSTRACT
People extend their selves with the help of factors such as personal possessions, their pets, past experiences, and so on. Accordingly, it is possible to say that mothers consider their children as a part of their extended self. In the present study, the consumption of mothers with narcissistic personality for their girls is considered within the scope of Extended Self Theory. Data were collected by examining Instagram accounts of eleven mothers, who share their daughters’ clothing consumption. Motherhood-narcissism and consumption relations appeared in five axes: child as a reflection of self, conspicuous consumption, superiority, perfect motherhood/ family, child as a mean for consumption.


ANAHTAR KELİMELER: Narsisizm, Genişletilmiş Benlik, Tüketim, Annelik


KEYWORDS: Narcissism, Extended Self, Consumption, Motherhood

[PDF]