Dynamic Wavelet-Based Causal Relationship between Equity Returns and Aggregate Economic Activity in G7 and E7 Countries


G7 ve E7 Ülkelerinde Borsa Getirisi ve Ekonomik Büyüme Arasında Dalgacık Bazlı Dinamik Nedensellik İlişkisi


Arş. Gör. Remzi Gök


ÖZET
Bu çalışmada G7 ve E7 ülkelerine ait 1998M01- 2017M08 aylık veriler kullanarak borsa getirisi ve sanayi üretimi arasındaki ilişkinin varlığı, derecesi ve yönü, zaman ve frekans bazlı teknikler yardımıyla araştırılmıştır. Kullanılan metodun gücü, kimi zaman değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmada yetersiz kalabilir. Bu doğrultuda, farklı zaman periyotlarında saklı ilişkinin gerçek dinamikleri ortaya çıkarmak için dalgacıklar analizi kullanılmıştır. Yapısal kırılmalı birim kök test sonucuna göre iki ülke değişkenleri hariç, değişkenler I(1) ya da I(0) bulunmuştur. Birim köklü değişkenler arasında kısa dönemde geçerli çift yönlü ve uzun dönemlik tek yönlü nedensellik sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen zaman bazlı test bulgularına göre endeks getirisinden büyümeye doğru anlamlı nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Büyüme değişkeninden endeks getirisine doğru bazı ülkeler için anlamlı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Anlamlı ilişkilerin hangi zaman frekanslarında geçerli olduğunu ve standart metotların ortaya çıkaramadığı anlamlı ilişkiyi bulmak için dalgacıklar metoduna başvurma ihtiyacı duyulmuştur. Yapılan analiz sonuçlarına göre tüm ülkeler için geçerli çift yönlü nedensellik ilişkisine ulaşılmıştır. Diğer taraftan, dalgacık bazlı borsa varyansının sanayi üretimi varyansından daha yüksek olduğu, ayrıca, volatilitenin büyük bir çoğunluğunun kısa dönem değişmelerle açıklanabildiği görülmüştür. Son olarak, ölçek sayısı arttıkça dalgacık varyansının azaldığı, korelasyon katsayısının ise artığı gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgular, klasik yöntemlerin yetersiz kaldığı alanda dalgacıkların belirli zaman periyotlarında, piyasa katılımcıları ve piyasa yapıcıları için, daha önemli sonuçları ortaya koyabildiğini göstermektedir.


ABSTRACT
This paper studies the nexus of equity returns and industrial production growths for G7 and E7 countries, in order to identify the possible strength and/or direction of the causal and wavelets-statistics based relationships in the time and frequency domain utilizing monthly data over the period 1998M01-2017M08. Since standard methods are unable to reveal the true dynamics, we prefer to implement wavelet analysis to offer a deeper understanding. According to unit root tests with structural breaks some variables are found to be I(0) or I(1). There exist bidirectional and one-way causalities in the short and long run, respectively, between cointegrated variables. The standard and symmetric causality tests report strong evidence of one-way causal relationships running from index returns to economic activity for all countries and economic activity to index returns in some G7 countries. After implementing wavelet approach to uncover the hidden relationships, it turns out that there are statistically significant two-way causalities for all countries. On the other hand, the wavelet variance of equity return is found to be more volatile and their most of volatilities are explained by short-term fluctuations. Finally, the wavelet variance decreases while correlation increases as the wavelet scale increase in all countries. Overall, the results of this study have significant suggestions for policy-makers and market participants, which are not possible with standard methods, before implementing policy rate and investment decisions.


ANAHTAR KELİMELER: Dalgacıklar, Frekans, Simetrik, Granger, Dalgacık Varyansı & Korelasyonu


KEYWORDS: Wavelets, Frequency, Symmetric, Granger, Wavelet Variance & Correlation

[PDF]