Telafi ve Etkinlik Hipotezlerinin MINT Ülkeleri için Geçerliliğinin İncelenmesi


Examination of the Validity of the Compensation and Efficiency Hypothesis for MINT Countries


Asiye Tütüncü
Prof. Dr. Hilmi Zengin


ÖZET
Ülkelerin dışa açıklık derecelerinin artması, karşılaştıkları ekonomik riskleri de arttırmaktadır. Bu risklerin önlenmesi ülkelerin ekonomide sahip olduğu kamu büyüklüğü ile ilgilidir. Literatürde dışa açıklık ve kamu büyüklüğü arasındaki ilişki ise, telafi ve etkinlik hipotezleri altında incelenmektedir. Bu çalışmada söz konusu hipotezleri test etmek için, kamunun ekonomideki büyüklüğünü ifade eden kamu harcamaları ve dışa açıklık derecesi arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla MINT ülkeleri, Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye, için 1987 – 2015 dönemi yıllık veri seti, Çok Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Testi kullanılarak araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, kamu harcamaları ve dışa açıklık arasında istatistiksel olarak anlamlı bir eşbütünleşme ilişkisi vardır. CCE katsayı tahmincisine göre ise, Meksika ve Türkiye için dışa açılmadan kaynaklanan risklerin devlet tarafından telafi edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Endonezya ve Nijerya için ise, dışa açılmanın kamu harcamalarını negatif etkilediğini ileri süren etkinlik hipotezi desteklenmektedir.


ABSTRACT
The increase in trade openness of countries also increase the economic risks. Prevention of these risks is related to government size countries have in their economy. The relationship between trade openness and government size is examined under the compensation and efficiency hypothesis. In this study, to testing theoretical hypothesis investigated the relationship between government spending that means government size in economy and trade openness. This purpose annual data for the period of 1987-2015 for MINT countries, Mexico, Indonesia, Nigeria and Turkey, are tested by using Panel Cointegration with Multiple Structural Breaks. According to the results, there is a cointegration relationship between government spending and trade openness. The cointegration vector coefficients estimated using CCE show that risks from trade openness are compensated by government and government spending encourage trade openness for Mexico and Turkey. Efficiency hypothesis means trade openness is negatively effected government spending is supported for Indonesia and Nigeria.


ANAHTAR KELİMELER: Telafi hipotezi, Etkinlik Hipotezi, Çok Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Testi


KEYWORDS: Compensation Hypothesis, Efficiency Hypothesis, Panel Cointegration with Multiple Structural Breaks

[PDF]