2008 Küresel Krizi Öncesi ve Sonrası Dönemde Seçilmiş Avrasya Ekonomilerinin Türkiye ile Olan Dış Ticareti’nin Panel Veri Yöntemi ile Analizi


An Analysis of the Foreign Trade between Selected Eurasian Economies and Turkey Before and After the Period of 2008 Financial Crisis with Panel Data Method


Dr. Öğr. Üyesi Ali Konak
Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Kesgingöz


ÖZET
Günümüzde, ekonomik açıdan gittikçe önem kazanan Avrasya ülkeleri diğer ülkeler açısından önemli bir ticari partner haline gelmiş durumdadır. Gelişen dünyada küresel ekonomik yapının önemli bir parçasını teşkil eden Avrasya ülkeleriyle Türkiye arasında ticari açıdan ciddi bir etkileşimin söz konusu olduğuna ve bu ülkelerle Türkiye arasında, mal ve hizmet ticareti açısından büyük bir potansiyelin bulunduğuna değinmekte yarar vardır. Küresel nitelikteki 2008 krizinde ve krizden sonraki yıllarda Avrasya ülkeleriyle Türkiye arasındaki dış ticaretin yapısını ve gelişimini analiz etmek amacıyla hazırlamış olduğumuz çalışmamızda, ekonometrik model olarak panel veri analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen amprik bulgular neticesinde, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna’nın sabit sermaye yatırımlarının, döviz kurunun ve büyümenin dış ticaret üzerine olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
Nowadays, Eurasiancountries, whicharebecomingmoreandmoreimportant in economicterms, havebecome an importanttrade partner forothercountries. There is a significantcommercialinteractionbetweenTurkeyandtheEurasiancountrieswhichconstitute an importantpart of the global economicstructure in thedeveloping World andit would be beneficialtostatethatthere is greatpotentialbetweenthesecountriesandTurkeyforthetrade of goodsandservices. In the global 2008 crisisandtheyearsafterthecrisis, wehavepreparedforthepurpose of analyzingthestructureanddevelopment of foreigntradebetweentheEurasiancountriesandTurkey, the Panel data analysismethodwasused as an econometric model. As a result of theempiricalfindings, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Moldova, Russia, TurkeyandUkraine’sfixedcapitalinvestments, exchange rate andconcludedthatthepositiveeffect on thegrowth of foreigntrade has beenreached.


ANAHTAR KELİMELER: Küresel Kriz, Avrasya Ekonomileri, Dış Ticaret, Küreselleşme, Türk Ekonomisi


KEYWORDS: Global Crisis, EuroasianEconomies, ForeignTrade, Globalization, TurkishEconomy

[PDF]