The Impact of Globalization and Financial Development on Environment within the Context of STIRPAT Model: The Case of Turkey


STIRPAT Modeli Bağlamında Küreselleşme ve Finansal Gelişmenin Çevre Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği


Dr. Lecturer Şenay Saraç
Res. Asst. Aykut Yağlıkara


ÖZET
Today, the increasing environmental deterioration along with the increasing economic activity has led to an increase in the number of studies addressing this relationship. As a result of the increasing interactions between countries due to globalization, financial mobility has also increased across the world. Although globalization and financial mobility have effects on real variables, they also have an impact on the environment. To see figure out the effects of globalization and financial development on environment, we need to look at their relations with CO2 emissions. Therefore, this study examined the impact of globalization and financial development on environmental deterioration in Turkey, using the modified version of STIRPAT (Stochastic Impacts by Regression on Population, Affluence and Technology) model and the annual data covering the period of 1970-2013. According to the results obtained from cointegration analysis and causality tests, the variables analyzed move together in the long-run.


ABSTRACT
Günümüzde artan ekonomik faaliyetlerle birlikte artan çevresel bozulma, bu ilişkiyi ele alan çalışmaların sayısının artmasına sebep olmuştur. Küreselleşme ile birlikte ülkeler arası artan etkileşimler sonucunda dünya genelinde finansal hareketliliğin de arttığı görülmektedir. Küreselleşme ve finansal hareketlilik her ne kadar reel değişkenler üzerinde etkiler ortaya koysa da çevre üzerinde de bir etki ortaya çıkarmaktadır. Küreselleşme ve finansal gelişmenin çevre üzerindeki etkilerini görebilmemiz için CO2 emisyonu ile olan ilişkilerine bakmak gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada 1970-2013 dönemini ele alan yıllık veriler kullanılarak, Türkiye özelinde, küreselleşme ve finansal gelişmenin çevresel bozulmalar üzerindeki etkisine STIRPAT (Stochastic Impacts by Regression on Population, Affluence and Technology) modelinin modifiye edilmiş şekliyle bakılmıştır. Eş bütünleşme analizi ve nedensellik testleri sonucunda elde edilen verilere göre değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri sonucu ortaya çıkmıştır.


ANAHTAR KELİMELER: Globalization, Financial Development, CO2, STIRPAT Model, Cointegration


KEYWORDS: Küreselleşme, Finansal Gelişme, CO2, STIRPAT Modeli, Eşbütünleşme

[PDF]