Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği: BRICS Ekonomileri İçin Dinamik Heterojen Bir Yaklaşım


Financial Development and Income Inequality: A Dynamic Heterogeneous Approach for BRICS Economies


Bahar Baysal Kar
Mikail Kar


ÖZET
Bu çalışmada, 1990-2014 dönemi boyunca BRICS ekonomilerinde finansal gelişmenin gelir eşitsizliği üzerindeki rolü araştırılmaktadır. İçselliği kontrol etmek için finansal gelişme göstergelerine ek olarak, kişi başına düşen reel GSYH’nın büyüme oranı, beşeri sermaye endeksi ve GSYH içerisinde modern sektörün payı araç değişkeni olarak kullanılmıştır ve gelir eşitsizliği gini katsayısı ile ölçülmüştür. Havuzlanmış ortalama grup (PMG) tahmincisine dayalı ampirik sonuçlar, bu yükselen ekonomilerde finansal gelişmenin düşük gelir gruplarına yarar sağlamadığını ileri süren, gelir eşitsizliğini arttırıcı hipotezi desteklemektedir. Diğer bir ifade ile ampirik bulgular finansal gelişmenin gelir eşitsizliğini uzun dönemde arttırdığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın politika iması, bu ekonomilerde gelir eşitsizliği ile mücadele etmek için mevcut ekonomi politikalarının finansal erişimin öneminin farkına varması gerektiğidir.


ABSTRACT
In this paper, the role of financial development on income inequality in BRICS economies is investigated during the period 1990-2014. In addition to financial development indicators, the growth rates of the real GDP per capita, human capital index and modern sector share of GDP as instrument variables are used to control for endogeneity and income inequality is measured by the gini coefficient. The empirical results, based on the pooled-mean group estimator (PMG), support the inequality-increasing hypothesis, which suggests that financial development does not benefit the low-income groups in these emerging economies. In other words, the empirical findings suggest that financial development increase income inequality in the long run. The policy implication of this paper is that the current economic policies should realize the importance of financial inclusion in order to combat income inequality in these countries.


ANAHTAR KELİMELER: Finansal Gelişme, Gelir Eşitsizliği, BRICS, Heterojen Panel Modelleri


KEYWORDS: Financial Development, Income Inequality, BRICS, Heterogeneous Panel Models

[PDF]