Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi


Investigation of Positive Psychological Capital Levels of Teachers


Dr. Öğr. Üyesi Sinan Yalçın


ÖZET
Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Erzincan il merkezinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan öğretmenler arasından rastgele örneklem yöntemiyle seçilen toplam 217 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler frekans, yüzde, ortalama, standart sapma t-testi ve tek yönlü ANOVA teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye düzeyleri oldukça yüksek çıkmıştır. Pozitif psikolojik sermaye alt boyutları açısından öğretmenlerin en yüksek ortalamaya sahip oldukları boyut, “güven” boyutu olmuştur. Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye düzeyleri cinsiyetlerine göre “öz yeterlilik” boyutunda erkek öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık gösterirken, “umut”, “psikolojik dayanıklılık”, “iyimserlik” boyutlarında ise anlamlı bir farklılık göstermemiştir.


ABSTRACT
This study, which was conducted to determine whether positive psychological capital levels of teachers varied with gender, marital status, type of school employed and seniority, was designed in survey model. The study sample consists of 217 teachers working at primary, secondary and high schools at Erzincan city center. The data obtained from the study was interpreted by frequency, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA analyses. According to the study findings, the positive psychological capital levels of teachers were found to be considerably high. The dimension at which teachers had the highest mean in terms of positive psychological capital subdimensions was the dimension of trust. The positive psychological capital levels of teachers showed a significant difference in the self-efficacy dimension according to their genders, whereas no significant differences emerged in the hope, psychological resilience and optimism dimensions.


ANAHTAR KELİMELER: Psikolojik Sermaye, Pozitif Psikolojik Sermaye, Öğretmen, Okul


KEYWORDS: Psychological Capital, Positive Psychological Capital, Teacher, School

[PDF]