Turizm Egitimi Alan Üniversite Ögrencilerinin Turistik Tüketici Kapsamında Gece Kulüplerinden Beklentilerinin Kano Modeli’ne Göre Sınıflandırılması


A Kano Model Classification of Tourism Faculty Students’ Service Expectations As Tourism Consumers from Night Clubs


Yrd. Doç. Dr. Ibrahim Giritlioglu
Ars. Grv. Halil Korkmaz


ÖZET
Turizm sektöründe gece kulüplerinin fonksiyonel olarak önemli bir yeri bulunmaktadır. Gece kulüpleri, tatilleri esnasında turistleri önemli derecede rahatlatarak, stres düzeylerini azaltmakta ve tatil memnuniyetlerini arttırmaktadır. Bundan dolayı turistlerin diğer turizm işletmelerinde olduğu gibi gece kulüplerinden beklentilerinin tespit edilmesi ve bu beklentilerin karşılanması gerektiği düşünülmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın amacını aynı zamanda turistik tüketici olan, turizm eğitimi alan üniversite öğrencilerinin gece kulüplerine yönelik hizmet beklentilerinin Kano modeline göre sınıflandırılması oluşturmaktadır. Bu amacın geçekleştirilebilmesi için Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğrenim gören ve son bir yıl içerisinde turizm faaliyetlerine katılıp bu sürede gece kulüplerini ziyaret eden 200 öğrenciye 01.05.2013- 15.05.2013 tarihleri arasında anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmanın sonucunda gece kulüplerine yönelik tespit edilen yirmi iki hizmet beklenti önermesinin dördü Kano’nun temel hizmetler grubuna girerken, on üçü beklenen hizmetler sınıfına girdiği tespit edilmiştir. Kano’nun heyecan verici hizmetler sınıfına giren önerme sayısı ise iki olmuştur. Yapılan bu araştırmada aynı zamanda turistik bölgelerde faaliyet gösteren gece kulübü yöneticilerine, müşteri beklentilerini daha iyi karşılayabilmeleri için çeşitli öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
There is a functionally important place of night clubs at tourism sector. Night Clubs relaxes, reduces stress level and increase holiday satisfaction of tourists during their holiday. Therefore, night clubs must identify and fulfill tourist expectations like other tourism businesses. In this context, the purpose of this study is to classify service expectations of students who are tourists at the same time, are studying tourism at Balıkesir University Tourism Faculty. In order to reach this aim, Between the dates 01.05.2013- 15.05.2013 a questionnaire application filled by 200 university students who went to a night club last year as a part of tourism activity. As a result of the research, four of the twenty two service expectations have been found as Must-be Quality while thirteen of them found One Dimensional Quality. There is only two service expectation found as Attractive Quality. At the same time in this study, various recommends have been given to managers of night clubs at tourism destination in order to meet the consumer expectations.


ANAHTAR KELİMELER: Gece Kulübü, Hizmet Beklentisi, Kano Modeli, Turizm


KEYWORDS: Night Club, Service Expectations, Kano Model, Tourism

[PDF]