An Investigation of Attitudes of Employees From Different Age Groups (Generations) Towards Fun At Work, Experienced Fun At Workplace, Job Satisfaction, and Turnover Intention


Farklı Yaş Gruplarındaki (Kuşaklardaki) Çalışanların İşyerinde Eğlenmeye Yönelik Tutumu, İşyerinde Eğlenme Düzeyi, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine İlişkin Bir Araştırma


Prof. Dr. Işıl M. Pekdemir
Res. Asst. Selçuk Yeke
Asst. Prof. Dr. Murat Yaşlıoğlu


ÖZET
This paper aims to present attitudes towards fun at work, experienced fun, job satisfaction and turnover intention of age generations; determine relations between attitudes towards entertainment at work, experienced fun, job satisfaction, and turnover intention. Also, another purpose of this research is to find differences between attitudes towards entertainment at work, experienced fun, job satisfaction, and turnover intention in terms of generations. Research was carried out at a manufacturing factory. Research data was obtained from 94 executives who work at the factory. A questionnaire was used to obtain data. According to results of research, attitudes towards entertainment at work directly affect turnover intention. Job satisfaction has mediating role on this effect. Also, it can be said that experienced fun has moderating role on direct and indirect relations between aforementioned variables.


ABSTRACT
Bu çalışma işyerinde eğlenmeye yönelik tutumu, eğlenme düzeyini, iş tatminini ve işten ayrılma niyetini ortaya koymak ve işyerinde eğlenmeye yönelik tutum, eğlenme düzeyi, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca işyerinde eğlenmeye yönelik tutum, eğlenme düzeyi, iş tatmini ve işten ayrılma niyetinin kuşaklara göre farklılıklarını ortaya koymak çalışmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır. Araştıma bir üretim işletmesinde gerçekleştirilmiştir. Üretim işletmesinde görev yapan 94 beyaz yakalı çalışandan veri toplanmıştır. Veri toplamak için anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, işyerinde eğlenmeye yönelik tutum işten ayrılma niyetini doğrudan etkilemektedir. Eğlenmeye yönelik tutumun işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracılık rolü ortaya çıkmıştır. Ayrıca eğlenme düzeyinin işyerinde eğlenmeye yönelik tutum, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkilerinde moderator rolü ortaya çıkmıştır.


ANAHTAR KELİMELER: Generations, Fun At Work, Job Satisfaction, Turnover Intention


KEYWORDS: Kuşaklar, İşyerinde Eğlenme, İş Tatmini, İşten Ayrılma Niyeti

[PDF]