Yöneticiler İçin Psikolojik Sözleşme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması


Managerial Psychological Contract Scale: A Scale Development, Validation and Reliability Study


Dr. Öğr. Grv. Merve Gerçek


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, psikolojik sözleşme kavramının yöneticiler açısından değerlendirilebilmesi için kullanılacak bir ölçme aracı geliştirmektedir. Psikolojik sözleşme, iş ilişkisinin tarafları arasındaki yazılı olmayan beklentileri ifade etmektedir. Bu çalışmada; psikolojik sözleşme bağlamında örgüt temsilcisi olarak adlandırılan yöneticilerin, çalışanlarından yazılı olmayan beklentilerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirilmiş, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ve Kocaeli illerinde yer alan mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde çalışan yöneticiler ve işletme sahipleri oluşturmaktadır. Ölçeğin geliştirilmesi için 401 katılımcıdan oluşan pilot uygulama örneklemi ve 316 katılımcıdan oluşan ana uygulama örneklemi kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Pilot uygulama örneklemi üzerinde madde analizleri, keşfedici faktör analizi ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda “Yöneticiler için Psikolojik Sözleşme Ölçeği”nin 11 maddeli ve 3 alt faktörlü bir yapısının bulunduğu ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
The aim of this study is to develop a scale in order to evaluate psychological contract from the managerial perspective. Psychological contract refers to set of unwritten expectations between the parties of employment relationship. In this study a scale was developed to evaluate the unwritten expectations of managers considered as “organization agents” in organizations. The study sample consists of managers working in micro, small, medium and large size companies in İstanbul and Kocaeli. Pilot study sample is made up of 401 managers and main study sample consists of 316 managers chosen by convenience sampling method. Reliability and validity analyses were conducted to identify the structure of the scale. Confirmatory factor analysis indicated that “Managerial Psychological Contract Scale” has 3 dimension structure consists of 11 items.


ANAHTAR KELİMELER: Psikolojik Sözleşme, Yöneticiler, Ölçek Geliştirme


KEYWORDS: Psychological Contract, Managers, Scale Development

[PDF]