Portföy Yönetiminde Bayesci Yaklaşımlar: BIST30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama


Bayesian Approaches in Portfolio Management: An Implementation on BIST30


Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül İşcanoğlu Çekiç


ÖZET
Markowitz’in ortalama varyans portföyü matematiğin, finansal uygulamalarda kullanılmasına öncülük etmesi açısından bir dönüm noktası olmuştur. Aynı zamanda model, hesap kolaylığı sebebiyle 1-dönemlik portföy kararlarının hızlı alınması açısından da önemlidir. Fakat zaman içinde yapılan çalışmalar, ortalama- varyans portföyünün performansının parametre, tahmin hataları sebebi ile oldukça düşük olduğunu göstermiştir. Bu sebeple literatürde bu sorunun önüne geçebilmek amacıyla birçok yeni teori ve yöntem/ yaklaşım geliştirilmiştir. Bayesci portföy metodu bunlardan bir tanesidir. Bu çalışma, ortalama-varyans modeli üzerine kurulan üç bayesci yaklaşımı: Jorion (1985,1986), Kan ve Zhou (2007), Tu ve Zhou (2011), Markowitz’in ortalama-varyans modeli ile karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bir baz model olarak, eşit-ağırlıklı portföy yöntemi de diğer yöntemlerle karşılaştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, BİST30 endeksinde işlem gören 30 hisse senedine ait 2010-2017 yılları arasındaki günlük getiri serileri kullanılmış ve gerçek getirilerden simülasyon yardımıyla oluşturulan farklı büyüklükteki portföylerin performansları karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde, en iyi performans gösteren portföyün Kan ve Zhou’nun önerdiği Bayesci portföy olduğu sonucuna varılmıştır.


ABSTRACT
Markowitz’s Mean-Variance portfolio is a breakthrough in finance because it leads the use of mathematics in financial applications. Moreover, with the model one period portfolio decisions can easily be taken and this is also important feature of the model. On the other side, the studies in the literature show that the performance of the mean-variance portfolios are very poor due to the estimation errors. Therefore, to overcome this problem several new theories and methods/approaches are proposed. The bayesian portfolio methodology is one of them. In this study we aim to compare three bayesian approaches, i.e. Jorion (1985, 1986), Kan and Zhou (2007) and Tu and Zhou (2011), with the Markowitz’s mean-variance model. In addition, as being a base model the equally weighted portfolio is also compared with those models. For this purpose, in the study the daily return series of 30 assets traded in ISE30 during the period of 2010-2017 are considered and the performance of the portfolios of different dimensions which are constructed with the help of the simulations generated from the real return data are compared. As a general overview, it is concluded that Kan and Zhou’s bayesian approach performed best among others.


ANAHTAR KELİMELER: Ortalama-Varyans Portföyü, Shrinkage Portföy, Bayesci Portföy Yaklaşımı, Simulayon


KEYWORDS: Mean-Variance Portfolio, Shrinkage Portfolio, Bayesian Portfolio Approach, Simulation

[PDF]