KOBİ’lerde Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Türkiye Örneği


Sustainability Reporting in SMES


Dr. Zeynep Şahin
Prof. Dr. Fikret Çankaya


ÖZET
Ülkelerin ekonomisi için vazgeçilmez öneme sahip olan KOBİ’lerin sürdürülebilir olması kurumsallaşmayla mümkün olmaktadır. İşletmelerin sürdürülebilirliği ekonomik, çevresel ve sosyal kriterler ile kurumsal ve finansal yönetim performansıyla ölçülmektedir.KOBİ’lerin ülke ekonomisindeki yeri çok önemli olduğu için yaşam sürelerinin kısa olması sürdürülebilirlik sorununu ortaya çıkarmaktadır. Çalışmada KOBİ ve büyük ölçekli işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarında yer alan açıklamaların karşılaştırılması yapılarak KOBİ’lerin sürdürülebilirliği sağlayamamasındaki nedenler araştırılmıştır. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik rehberlerinden GRI Rehberine göre Türkiye’de 2015 yılına kadar rapor hazırlayan KOBİ ve büyük ölçekli işletmelerin sürdürülebilirlik raporları incelenmiştir. Sürdürülebilirlik raporlarından elde edilen verilerin işletmelerin büyüklüklerine göre varsa farklılıklarını belirlemek için Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. KOBİ ve büyük ölçekli işletmelere ait sürdürülebilirlik raporları karşılaştırıldığında açıklamalarının işletmelerin büyüklüklerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Büyük ölçekli işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarında KOBİ sürdürülebilirlik raporlarına oranla daha fazla açıklamanın yapıldığı görülmüştür.


ABSTRACT
It is possible to institutionalize the sustainability of SMEs with indispensable prescriptions for the economies of the countries. Sustainability of businesses is measured by economic, environmental and social criteria as well as corporate and financial management performance. Since SMEs have a very important place in the country’s economy, the short life span leads to the question of sustainability. In the study, the explanations in the sustainability reports of SMEs and large-scale enterprises were compared and the reasons why SMEs could not achieve sustainability were investigated. In this direction, sustainability reports of SMEs and largescale enterprises, which prepared reports in Turkey until 2015, were reviewed according to the GRI Guidelines of sustainability guidelines. The Mann Whitney U Test was used to determine the differences between the data obtained from the sustainability reports and the size of the enterprises, if any. When the sustainability reports of SMEs and large-scale enterprises are compared, it has been found that the disclosures differ according to the size of the enterprises. It has been seen that largescale businesses have more explanations in sustainability reports than in SME sustainability reports.


ANAHTAR KELİMELER: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporları, Küresel Raporlama Girişimi Rehberi, KOBİ


KEYWORDS: Sustainability, Sustainability Reports, Global Reporting Initiative Guide, SME

[PDF]