Enflasyon Oranı ile Borsa İstanbul Sektör Endeks Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Examining the Relationship between Inflation Rate and Borsa Istanbul Sector Index Returns


Dr. Sinem Eyüboğlu
Dr. Kemal Eyüboğlu


ÖZET
Bu çalışmanın amacı 2006:01-2016:11 dönemi için enflasyon oranı ile hisse senedi getirileri arasında herhangi bir ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır. Çalışmada enflasyonun farklı sektörler üzerinde farklı etkileri olabileceğinden 15 Borsa İstanbul sektör endeksi kullanılmıştır. Seriler aynı seviyede durağan olmadıklarından eşbütünleşme analizi Sınır testi ile yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar çalışmada yer alan tüm sektör endeks getirilerinin hem uzun hem de kısa dönemde TÜFE ile ilişkili olduğunu göstermiştir. İlaveten TÜ- FE’deki artışın 11 endeks getirisini negatif yönde etkilediği belirlenmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate whether there is any relationship between inflation rate and stock returns for the period 2006: 01-2016: 11. The inflation may have different effects on the different sectors, 15 Borsa Istanbul sector indexes are used in the study. The cointegration analysis is employed by the Bound Test, since the series are not stationary at same order. The results show that the whole sector index returns are related with CPI both in long and short term. In addition, it is determined that increase in the CPI affects 11 index returns negatively.


ANAHTAR KELİMELER: Enflasyon, Borsa İstanbul, Sınır Testi, ARDL Modelleri


KEYWORDS: Inflation, Borsa Istanbul, Bound Test, ARDL Models

[PDF]