Finansal Krizlerin Sinyal Yaklaşımıyla Öngörülebilirliği: Türkiye Örneği


Foreseeing Financial Crises by Signal Approach: The Case of Turkey


Hilal Gündoğan
Mustafa Akal


ÖZET
Bu çalışmanın amacı 1990-2016 dönemi Türkiye’de yaşanan finansal krizlerin tahmin edilebilirliğini sinyal yaklaşımıyla incelemektir. Kriz dönemlerinin belirlemesinde nominal döviz kuru, faiz oranı ve net uluslararası rezervlerin yüzde değişimlerinin toplamından oluşturulan finansal baskı endeksi kullanılmıştır. Kriz dönemlerinin öngörülebilmesi için sinyal verebilecek 13 adet öncü ekonomik gösterge seçilmiş ve incelenmiştir. Çalışmada Nisan 1994 Krizi ve Şubat 2001 Krizi başarıyla tespit edilmiştir. Bu kriz dönemlerinde sinyal veren göstergeler gelecekte krizlerin öngörülebilmesinde kullanılması için tespit ve kayıt edilmiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the predictability of financial crises in the period of 1990-2016 for Turkey by using signal approach. The financial pressure index, composing of the sum of percentage changes in nominal exchange rate, interest rate and foreign exchange reserves is taken as the dependent variable. In the crisis period, the 14 economic indicators were selected and examined to foresee the finacial crises tied on the financial pressure index. Our finding is that the April 1994 Crisis and the February 2001 Crisis were successfully identified. The indicators that signaled during these crisis periods were detected to forsee and overshake financial crissis in future.


ANAHTAR KELİMELER: Finansal Kriz, ÖngörülebilirliK, Sinyal Yaklaşımı


KEYWORDS: Financial Crisis, Foreseeing, Signal Approach

[PDF]