Akademisyenlerin Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS) Geçerliğiyle İlgili Tutumlarının Belirlenmesi


Discovering the Attitudes of Academicians Towards the Validity of Foreign Language Proficiency Exam (FLPE)


Okt. Murat Polat


ÖZET
Türkiye’de 2013 yılı itibariyle yabancı dil seviyesi ölçme ve değerlendirmesinde kullanılan Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) içeriğiyle ilgili akademisyenlerin tutumlarının belirlenmesi, sınava dair fikirlerinin alınması ve sınavın güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulması yabancı dil eğitimiyle ilgilenen tüm paydaşlar için yararlı olacaktır. 2015-2016 yılları arasında yapılan bu çalışmada akademisyenlerin YDS konusundaki tutumlarını belirlemede kullanılmak üzere YDS’nin geçerliğiyle ilgili 12 maddeden oluşan bir ölçek geliştirilmiş, sonrasında yapılan pilot uygulamada ölçeğin açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve ölçeğin güvenilirlik ve geçerlik gibi psikometrik özellikleri incelenmiştir. 3 alt boyutu bulunan ve güvenilir bir veri toplama aracı olduğu kanıtlanan bu ölçekle 84 devlet üniversitesinde çalışan 2687 akademisyenden sınavın geçerliğiyle ilgili görüşleri alınmıştır. Araştırmada YDS’nin geçerliği ilgili akademisyenlerin olumlu görüşlere sahip olmadıkları, YDS’nin yabancı dil ölçmede yazma, dinleme ve konuşma soruları içermediğinden bir dil sınavı olarak gerçek anlamda yeterli görülmediği belirlenmiştir. Ayrıca katılımcı akademisyenlerin görüşlerinin cinsiyet ve medeni durum gibi bağımsız değişkenler dikkate alındığında anlamlı farklılıklar göstermezken, katılımcıların sınavdan aldıkları puanlar, sınava giriş amaçları ve taşıdıkları akademik unvanlar dikkate alındığında anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir (p<.05).


ABSTRACT
Discovering the attitudes of academicians towards the Foreign Language Proficiency Exam (FLPE), gathering their ideas on the validity of it and summarizing the strengths and weaknesses of FLPE which has been administered in Turkey as of 2013 to measure and evaluate foreign language competency level would be of great use for all the parties who are directly or indirectly involved in foreign language assessment. In the study, which was carried out between 2015-2016; first, a 12-item-scale to collect data from academicians on validity of FLPE was designed, then it was piloted to do exploratory and confirmatory factor analyses and finally psychometric qualities like validity and reliability of the scale were identified. The data of this study were obtained from 84 state universities with the contribution of 2687 academicians with this new scale, which had 3 factors and identified as a valid and reliable tool after the analyses. The findings revealed the following conclusions: academicians do not have positive opinions about the validity of FLPE; this exam does not include questions to test writing, listening and speaking skills; therefore, the participants do not consider its validity adequate to be a good proficiency test. Moreover, the analyses indicated that gender and marital status of the participants did not create significant differences whereas FLPE results, academic title and the reason why they take this exam created a considerable difference on academicians’ attitudes towards the validity of FLPE (p<.05).


ANAHTAR KELİMELER: YDS, Geçerlik, Yabancı Dil Yeterlilik, Ölçek Geliştirme, Açıklayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi


KEYWORDS: FLPE, Validity, Foreign Language Proficiency, Scale Development Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis

[PDF]