Türk Kamu Yönetiminde İç Denetimden Beklentiler: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Örneği


Expectations from Internal Audit in The Turkish Public Management: General Directorate of Land Registry and Cadastre Sample


Öner Samat


ÖZET
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemizde kamu kesimine iç denetim uygulaması getirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türk Kamu Yönetiminde bulunan iç denetim uygulamasının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü örneği üzerinden, iç denetimden beklentiler yönüyle değerlendirilmesidir. Ayrıca genel olarak denetimden beklentilerin neler olduğu konusu üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada, nitel metodolojiden yararlanılmış ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde görevli İç Denetçiler ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında görevli eski veya yeni yöneticilerle yapılan görüşmeler sonucu ortaya konulan fikirler esas alınmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uygulamasında, günümüz iç denetim sisteminin olması beklenilen denetim anlayışına yakınlık derecesinin yüksek olduğu değerlendirilmiştir. Ancak kamu iç denetimi uygulamasının giderilmesi gereken eksiklikleri de bulunmaktadır. İç denetim sisteminin kamu kesimi uygulamasında aksayan yönlerinin belirlenmesi ve bunlara yönelik çözümler sunulması suretiyle, bu sistemden daha yararlı sonuçlar elde edilebilecektir.


ABSTRACT
Public Financial Management and Control Law No. 5018, has introduced to implementation of internal audit in the public sector in our country. Purpose of this study is the evaluation of the internal audit application of General Directorate of Land Registry and Cadastre, in terms of expectations of internal audit. Also this study focused on generally the expectations from the audit. Participants of research benefited from qualitative methods, internal auditors and administrators. Internal auditors are employee at Internal Audit Unit of General Directorate of Land Registry and Cadastre. Besides administrators in the field of Human Resource Management joined with their views. That is, benefitted from internal auditors and administrators’ opinions on this subject. As a result of this research, in accordance with the opinions of expectations from the internal audit, the degree of closeness to the expected audit approach of today’s internal audit system is high in the internal audit application of General Directorate of Land Registry and Cadastre. However, there are the public internal audit practices’ shortcomings. Through determination of shortcomings in the public internal audit system and presenting solutions for them, this system may obtain more useful results.


ANAHTAR KELİMELER: Kamu Yönetiminde Denetim, İç Denetim, Kamu İç Denetimi, Denetimden Beklentiler, İdeal Denetim Anlayışı


KEYWORDS: Public Management Control, Internal Audit, Public Internal Audit, Audit Expectations, Ideal Approach Control

[PDF]