Fast-Food Çalışanlarının İş Sorunlarının İş ve Yaşam Tatminlerine Etkisi: Mersin Şehir Merkezinde Bir Araştırma


The Impact of Fast Food Employees’ Work Related Problems on Job and Life Satisfaction: A Research in City Center of Mersin


Yrd. Doç. Dr. Dilek Atçı
Prof. Dr. A. Celil Çakıcı
Arş. Grv. Çağdaş Ertaş


ÖZET
Çalışanların işlerinde yaşadıkları sorunlar iş tatminleri ve hatta yaşam tatminleri üzerinde etkili olmakta, bu da verdikleri hizmetin kalitesini etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı Mersin şehir merkezinde faaliyet gösteren fast-food işletmelerinde çalışanların sorunlarını ve bu sorunların çalışanların iş ve yaşam tatminlerine etkilerini tespit etmektir. Veri toplama amacıyla geliştirilen anket, kolayda örnekleme yöntemiyle, 15 Mayıs-15 Ağustos 2011 tarihleri arasında Mersin şehrindeki yirmidört fast-food işletmesinin çalışanlarına uygulanmıştır. 174 çalışanın katıldığı araştırma sonucunda fast-food çalışanlarının sorunlarının yönetsel, çalışanlar arası ve çalışma koşulları konularında gruplanabileceği ortaya çıkmıştır. Çalışma koşullarında sorun yaşama bakımından kadınlar erkeklere, 18-29 yaş arasında olanlar 30-55 yaş grubuna ve bekârlar evlilere kıyasla daha sık sorun yaşamaktadırlar. Çalışanlar arası sorunlar, iş tatminini olumsuz yönde etkilerken, çalışma koşulları ile yönetsel sorunlar yaşam tatminini olumsuz yönde etkilemektedir.


ABSTRACT
Work related problems of employees have influence over job satisfaction, even life satisfaction leading poor service quality. This study aims to identify challenges that employees face and the effect of these challenges on their job and life satisfaction in the fast-food businesses operating in the city center of Mersin. A questionnaire developed to collect data, was applied to employees of twenty four fast-food establishments in Mersin between 15 May and 15 August 2011 through drop-ball technique via convenience sampling. Totally, 174 completed questionnaires were received. As a result, problems of fast-food industry employees’ can be grouped as “managerial,”, “inter-workers” and “working conditions”. When working conditions taken into consideration, it has been revealed that women, employee in18-29 years old and singles have experienced more frequent problems in contrast with men, employee in 30-55 years old and married people, respectively. Besides, just as inter-workers problems negatively affect the job satisfaction, problems related with the working conditions and managerial negatively impact the life satisfaction.


ANAHTAR KELİMELER: Fast-food İşletmeleri, Çalışan Sorunları, İş Tatmini, Yaşam Tatmini, Mersin


KEYWORDS: Fast-food Companies, Employee İssues, Job Satisfaction, Life Satisfaction, Mersin

[PDF]