Yaratıcı Endüstrilerin Yükselişi: Geçmiş, Bugün ve Gelecek


The Rise of Creative Industries: Past, Present and Future


Dr. Gonca Aslan


ÖZET
Yaratıcı endüstriler, kısa bir süredir yönetim yazınında yer almakla birlikte, sanatçılar, ekonomistler, politika yapıcılar, akademisyenler gibi farklı paydaşlar tarafından önem atfedilen bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Kavramın kültürel, yönetsel ve ekonomik unsurları içermesi nedeniyle, oldukça sofistike bir yapı ve “keşfedilmemiş topraklar” gibi bakir bir alan oluşturduğu anlaşılmaktadır. Yönetim ve organizasyon alanında yaratıcı endüstrilerin yeni yaklaşımlara, teori geliştirilmesine ve uygulamalara ihtiyaç duyduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın iki önemli amacı bulunmaktadır. Öncelikle, yaratıcı endüstriler kavramına ilişkin literatür incelenerek, Türk yönetim yazınında kavramla ilgili farkındalık yaratılmak istenmektedir. Bu bağlamda, yaratıcı endüstrilerin ne olduğu, yaratıcı endüstrilerin bilgi endüstrilerinden ne anlamda farklılaştığı, kavramın sınıflandırılmasına ilişkin farklı yaklaşımlar ele alınmaktadır. Diğer bir amaç ise, gelecekte bu bakir alana araştırmacıların hangi alan ve bağlamda katkı sağlayabilecekleri konularında bir öngörü oluşturmaktır.


ABSTRACT
Although being in its infancy, creative industries has become a prominent concept which has been attributed importance from different stakeholders such as artists, economists, policymakers and academicians. Because of comprising cultural, managerial and economic factors, creative industries constitute highly sophisticated yet “terra incognita” domain. In management and organization literature, creative industries is in need of new approaches, theory development and practical implications. In this study, there are two purposes: Primarily, is to review literature and raise awareness on thereanent. In this respect, the definition and scope of the concept, the difference between creative and knowledge industries and economies, different taxonomies on the subject will be discussed. Secondly, is to build opinion in what aspects and context researchers could contribute to the domain of creative industries.


ANAHTAR KELİMELER: Yaratıcı Endüstriler, Kültür Endüstrileri, Yaratıcı Ekonomi, Yaratıcı Endüstriler Taksonomi


KEYWORDS: Creative Industries, Cultural Industries, Creative Economy, Creative Industries Taxonomy

[PDF]