Kobi’lerin Tasarımla İlişkisi Kapsamında Eskişehir Mobilya Sektörü


Eskişehir Furniture Sector Within The Scope of the Relationship Between SMEs and Design


Burçak İlter Timurçin
Yrd. Doç. Dr. Füsun Curaoğlu


ÖZET
Bu çalışmada Türkiye’de hemen her sektörde rekabet aracı olarak kullanılmaya başlanan endüstriyel tasarım hizmetleri ve ekonomilerde büyük paya sahip KOBİ’ler arasındaki ilişki ve KOBİ’lerin tasarım faaliyetleri için devlet desteklerinden ne ölçüde yararlandığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. İlk olarak endüstriyel tasarım ve KOBİ tanımları yapılarak çalışmanın kavramsal ilişkileri ortaya konmuş; endüstriyel tasarım hizmetlerinden işletmelerin yararlanma biçimleri ele alınmıştır. Daha sonra endüstriyel tasarım hizmetlerinin Türkiye’deki geçmişi ve gelişimi sorgulanmıştır. Son olarak KOBİ’lere tasarım faaliyetleri için sağlanan KOSGEB destekleri incelenmiş ve Eskişehir Mobilya sektöründe yer alan KOBİ’lerin tasarım desteklerinden ne derece faydalandıkları araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar bu kapsamda değerlendirilmiştir.


ABSTRACT
In this study, the relationship between SMEs, having a large share in economies, and industrial design services, being used in almost every sector as a competitive tool, and how much these SMEs benefited from the government supports for their design activities in Turkey has been aimed to determine. Firstly, conceptual framework of the study was defined by making the definition of SMEs and industrial design then companies’ ways of utilization of industrial design services are discussed. Later, history and development of industrial design services in Turkey has been questioned. Finally, KOSGEB’s supports that are provided for SMEs design activities examined and to what extent SMEs in Eskişehir furniture industry benefit from the goverment supports have been investigated. The obtained results has been evaluated in this context.


ANAHTAR KELİMELER: KOBİ, Endüstriyel Tasarım, KOSGEB Destekleri, Eskişehir, Mobilya Sektörü


KEYWORDS: SME’s, Industrial Design, KOSGEB Supports, Eskişehir, Furniture Industry

[PDF]