Popüler Kültür Ürünlerinde Mitolojik ve Dini Öğeler: İnsan Lekesi ve Housekeeping Örnekleri


Mythological and Religious Elements in Populer Culture: The Human Stain and Housekeeping Examples


Okt. Özlem Atar


ÖZET
Bu makale popüler kültür ürünlerinde mitolojik ve dini anlatıların nasıl işlerlik kazandığını göstermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla her ikisi de sinemaya uyarlanmış iki popüler edebi esere bakılmıştır. Bu eserlerden ilki Philip Roth’un İnsan Lekesi adıyla Türkçe’ye çevrilen The Human Stain isimli romanının film versiyonu diğeri ise Marilynne Robinson’un dilimize henüz çevrilmemiş romanı Housekeeping’dir. İnsan Lekesi Yunan mitolojisinden Oidipus mitinin çağdaş bir yorumudur ve modern trajediye bir örnek teşkil eder. Robinson’un romanı ise yaradılış anlatısındaki suda ölüm ve yeniden doğum mitlerini işlevselleştirir. Roman ataerkil toplumsal normları bükmek suretiyle var olabilen kadın kahramanlara adanmış gibidir.


ABSTRACT
This paper aims to read two contemporary popular culture products with respect to their inclusion of and resort to mythological and religious elements. The first of these two works is the film version of Philip Roth’s novel The Human Stain, and the second work is Marylinne Robinson’s Housekeeping. The Human Stain can be read and watched as a modern tragedy in which Oedipus myth is successfully interpreted so as to criticize political correctness fetishism while Robinson’s novel yields itself to be received as a redemption novel that employs religious elements of death and rebirth myth in water.


ANAHTAR KELİMELER: Mit, Mitoloji, Popüler Kültür, İnsan Lekesi, Housekeeping


KEYWORDS: Myth, Mythology, Popular Culture, The Human Stain, Housekeeping

[PDF]