G-7 Ülkelerinde Rüzgâr Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Analizi


The Analysis of the Relationship between Wind Energy and Economic Growth in G-7 Countries with Panel Cointegration Approach


Gizem Atay
Yrd. Doç. Dr. Hakan Acaroğlu
Prof. Dr. M. Celalettin Baykul


ÖZET
Ülkelerin enerji taleplerini karşılamak için kullandıkları fosil yakıtların yakın zamanda tükenecek olması ve çevreye verdikleri zararlardan dolayı yenilenebilir enerji kaynakları önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu kaynaklar içerisinde rüzgâr enerjisi ise dünyada önemli bir yere sahiptir. Kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları sürdürülebilir gelişmenin de önemli bileşenleri arasındadır. Bu bağlamda G-7 ülkelerinde rüzgâr enerji tüketim oranları (terawatt[1012watt]-saat) ve Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla(GSYİH) oranları arasında bir ilişkinin varlığı 2003-2012 yıllarını kapsayan panel veri seti kullanılarak sorgulanmaktadır. Çalışmada değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Levin, Lin ve Chu birim kök testi, Pedroni-Kao Eşbütünleşme ve Fmols testlerinden faydalanılmakta ve bulunan sonuçların ekonomik gelişmeye katkısı incelenmektedir. Çalışma bulgularınca G-7 ülkeleri için rüzgâr enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında bir ilişki olduğu saptanmaktadır. Bu ülkelerde rüzgâr enerji tüketiminde yaşanan artışın ekonomik büyümeyi, ekonomik büyümede yaşanan artışın ise rüzgâr enerji tüketimini arttırma eğiliminde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.


ABSTRACT
Renewable energy resources have attracted a great deal of attention in the literature because the fossil fuel resources countries have been using to meet the energy needs will be exhausted soon and these resources are extremely detrimental to the environment. Wind energy is particularly important as a type of renewable energy. The usable renewable energy resources are considered important component of the sustainable development. To this end, the relationship between the wind energy rates (terawatt [1012 watt]- hour) and the Gross Domestic Product (GDP) ratios in the G-7 countries is investigated by reliance on panel dataset for the period between 2003 and 2012. To explore the relationship between the variables, Levin, Lin and Chu unit root test, Pedroni-Kao Cointegration and Fmols tests are used and the contribution of the findings to the economic development is discussed in the paper. The study finds a relationship between the wind energy consumption and economic development in the G-7 countries. The findings suggest that an increase in the amount of wind energy consumed in these countries tend to improve economic growth and that economic growth also affects the consumption of the wind energy.


ANAHTAR KELİMELER: Rüzgâr Enerjisi, Ekonomik Büyüme, Panel Eşbütünleşme Analizi


KEYWORDS: Wind Energy, Economic Growth, Panel Cointegration Analysis

[PDF]