Muhasebe Meslek Mensuplarının Kurumsal Yönetim Algı Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Ankara İlinde Bir Araştırma


A Study on Measuring Bookkeeping Professional Members’ Perception Levels of Corporate Governance in Ankara Province


Dr. Tuğba Dölen


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanun’unda belirtilen muhasebe meslek mensuplarının, muhasebe mesleğini yerine getirmeleri sırasında kurumsal yönetim kavramını ne ölçüde algıladıklarını tespit etmektir. Ayrıca, muhasebe meslek mensuplarının mesleki tecrübeleri ile kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları arasındaki ilişki analiz edilmeye çalışılacaktır. Çalışmada öncelikle kurumsal yönetim kavramı ve ilkeleri hakkında genel bir bilgi verilmiş, daha sonra muhasebe uygulamalarının kurumsal yönetim üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın amacına ulaşmak için alan araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın amacından yola çıkılarak yürütülen alan araştırmasında anket tekniği ile veri toplanmıştır. Araştırmada, anket formunda yer alan her bir sorudaki her bir cevap seçeneğine karşılık gelen bir kod atanarak, geri dönen anket formundaki cevaplar kodlanmıştır. Kodlanan cevaplar, “SPSS (Statistical Package For Social Sciences) For Windows 15.0 Sürümü” ve ilişki analizinde Ki Kare Testi kullanılmıştır.


ABSTRACT
Objective of this study is to identify to what extent bookkeepers, which are defined in law no. 3568 Independent Accountant and Financial Advisor – Certified Financial Advisors Act, perceive the term “Corporate Governance” while they are practicing their professions. Besides, the relationship between bookkeepers’ professional experience and their knowledge on corporate governance applications will be analyzed. First of all, general information is presented on the corporate governance term and its principles and then effects of bookkeeping practices on corporate governance term are explored in the study. To achieve the goal of the study, field research method is used and data is gathered using questionnaire technique. Each response option of each question on questionnaire form is coded with specific inference and returning questionnaire forms are evaluated. Coded forms are evaluated via SPSS (Statistical Package For Social Sciences) for Windows Ver. 15.0 and Chi Square Test is applied for correlation analysis.


ANAHTAR KELİMELER: Kurumsal Yönetim, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Muhasebe Mesleği


KEYWORDS: Corporate Governance, Corporate Governance Principles, Bookkeeping Profession

[PDF]