Küreselleşen Dünyada Düzensiz Göç ve Türkiye: Adana İli Yabancılar Misafirhanesi Çalışması


Irregular Migration and Turkey in a Globalizing World: A Study of Adana Foreigners’ Guest House


Yrd. Doç. Dr. Marella Bodur Ün
Uzm. Anış Paydak


ÖZET
Küreselleşme ile göç de özellikle son yirmi yıldır ilgi çekmeye başlamış, güvenlikleştirilmiş ve “yüksek politika” konusu olmuştur. Bu çalışma düzensiz göçü Adana ili özelinde ele alarak göçü küreselleşme öncesi yaklaşımlarla yönetme sorunsalını tartışmaktadır. Bu bağlamda, 2011 yazında, Adana Yabancılar Şube Müdürlüğü Misafirhanesi’ne gelen düzensiz göçmenlerle yüz yüze anket çalışması yapılarak, göçmenlerin demografik ve aile yapıları ile göç ve hedef ülkeleri seçme nedenleri araştırılmıştır. Araştırmanın sonunda, göçün sebebinin belirlenmesinin, kısmen gönderen ülkelerdeki siyasi ve ekonomik sebeplerin birbiriyle etkileşmesinden dolayı güç olduğu, bunun da göçmen tipinin belirlenmesini de güçleştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca göçün ekonomiler üzerindeki ağır finansal ve insan kaynakları yükü nedeniyle, konunun ulus-devlet seviyesinde ele alınmaması gerektiği, uluslarüstü bir yaklaşımın ve yönetimin, göç yönetimi yükünü üstlenmesi gerektiği görüşü savunulmuştur. Bu yaklaşım, göçün yalnızca güvenlik boyutu üzerine değil, insan hakları boyutu üzerine de odaklanmalıdır. Küreselleşme sürecindeki göç deneyimi “göç veren, göç alan ve transit ülke” olan Türkiye’nin son altı yılda yaşadığı göçmen akını, bu çalışmanın sonucunu destekler niteliktedir.


ABSTRACT
With the advent of globalization, migration received greater attention over the last twenty years, and has become securitized and emerged as an issue of “high politics”. This work focuses on irregular migration and points to the challenges of its management, using irregular migration in Adana as a case study. The empirical work in this study, which is based on face-toface interviews with irregular migrants held at Adana Foreigners’ Guest House, contributes to the knowledge on irregular migration by giving voice to irregular migrants, exploring their demographics and motives for migration. The research reveals that it is difficult to determine the reasons for migration, due in part to the interplay between political and economic conditions in sending countries, which makes immigrant classification extremely challenging. This work argues that due to the financial and human resource burdens migration places on individual nation-states, supra-national organizations should shoulder the burden of managing irregular migration. This study was conducted in 2011, before Syrian migrants started fleeing to Turkey. The migration flows Turkey confronted in the last six years support the results of this study that there is a need for strengthening existing supranational legal framework and institutional mechanisms to manage irregular migration more humanely and effectively.


ANAHTAR KELİMELER: Düzensiz Göç, Küreselleşme, Göçün Güvenlikleştirilmesi, Adana, AB


KEYWORDS: Irregular Migration, Globalization, Securitization of Migration, Adana, EU

[PDF]