Akademiyenlerin Mesleki Motivasyon Algı Düzeyini Ölçmeye Yönelik Bir Mesleki Motivasyon Ölçeğinin Tasarımı


A Design of Occupational Motivation Scale to Measure the Level of Occupational Motivation Perception of Academicians


Yrd. Doç. Dr. Esra Zeynel
Prof. Dr. İlker H. Çarıkçı


ÖZET
Bu çalışmada akademisyenlere yönelik mesleki motivasyon algısını ölçme amaçlı spesifik özellikler taşıyan bir ölçek tasarımı amaçlanmıştır. Söz konusu ölçek çalışması yazarın doktora tezi sürecinde duyduğu ihtiyaç üzerine geliştirilmesi planlanmış bir çalışmadır. Alanyazında akademisyenlere yönelik olarak yapılan mesleki motivasyon algı düzeyine ilişkin araştırmalar için özgün ve tam olarak mesleğin hemen her yönünü kapsayan bir araştırma anketi olması gerektiği düşünülmüştür. Bu amaçla bu çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. Çalışma iki önemli basamaktan oluşmaktadır. İlk basamakta geniş bir literatür araştırması yapılarak motivasyon kuramlarının ortaya koyduğu faktörler belirlenmiştir. İkinci basamakta güncel bir ön çalışma yapılarak akademisyenlere mesleki motivasyon düzeylerini artıran ve azaltan faktörleri ayrıntılı şekilde yazmaları rica edilmiştir. Elde edilen veriler sonucu mesleki motivasyona etki eden faktörler belirlenmiştir. İki temel çalışmanın perspektifinde yeni bir mesleki motivasyon anketi aşamalı olarak tasarlanmıştır. Elde edilen güvenilirlik sonuçları yüksektir ve araştırmaya oldukça uygundur. Anketler sonucunda keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizleri ile boyutlar oluşturulmuştur. Bu doğrultuda önce açımlayıcı faktör analizi ile boyutlar oluşturulmuş, daha sonra oluşturulan boyutlar doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiş ve geçerliliği kanıtlanmıştır. Araştırma, Türk Kamu Üniversiteleri fakülteleri İşletme Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan 378 katılımcı ile tamamlanmıştır.


ABSTRACT
In this study, it was aimed to design a scale having specific properties, which purposes to measure the perception of occupational motivation of academicians. Design of this scale was planned on author’s need of such a scale in her doctoral thesis process. It is thought that there should be a research survey which is original and fully covering almost every aspect of the profession for studies on the perception level to professional motivation for academicians in the literature. For this purpose it was decided to do this work. The study consists of two major steps. In the first step, an extensive literature research was done and the factors revealed by the motivation theories were determined. In the second step, a recent preliminary study was done and in this study, the factors that increase or decrease their professional motivation levels were asked to write in details to academicians. As a result of the data which is obtained in the studies, the factors affecting their professional motivation were identified. A new survey of occupational motivation has been phased in the perspective of two main studies. The reliability results of data which is obtained is very high and suitable for the study. As a result.of surveys, the factoral dimensions were formed with exploratory and confirmatory factor analysis and the validity has been proved. The research was completed with attendance of 378 participants who work as research assistants and faculty members at the department of Business Administration of the faculties in Turkish Public Universities.


ANAHTAR KELİMELER: Mesleki Motivasyon, Ölçek Tasarımı, Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi


KEYWORDS: Occupational Motivation, Design of Scale, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis

[PDF]