Job Embeddedness Among Hospitality Industry Employees: An Empirical Study in Alanya


Konaklama Endüstrisi Çalışanlarında İşe Gömülmüşlük: Alanya’da Ampirik Bir Çalışma


Assoc. Prof. Dr. Boran Toker
Asst. Prof. Dr. Sedat Çelik


ÖZET
The purpose of this study is to analyze the hospitality industry employees’ job embeddedness in the Turkish context and to determine its relationship with community, organization, and demographic variables. For this study, the questionnaire survey method was conducted on 210 employees who work at five-star hotels in Alanya. Factor analysis demonstrated as a result a threefactor structure: “organization-related sacrifice”, “fit to organization” and “fit to community”. The findings of this study showed that there were significant differences between the dimensions of “fit to organization” and “fit to community” and community- and organizationrelated questions. Among the demographic questions, job position, income level, and age were related to all dimensions of job embeddedness.


ABSTRACT
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki konaklama endüstrisi çalışanlarının işe gömülmüşlüklerini analiz etmek ve işe gömülmüşlüğün topluluk, örgüt ve demografik değişkenlerle ilişkisini saptamaktır. Anket tekniğinin kullanıldığı çalışma, Alanya’daki beş yıldızlı otellerde çalışan 210 personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda, “örgüte bağlı fedakarlık”, “topluma uyum” ve “örgüte uyum” olmak üzere üç boyut elde edilmiştir. Çalışmanın bulguları, “topluma uyum” ve “örgüte uyum” boyutları ile toplum ve örgüte ilişkin sorular arasında anlamlı farklılaşmalar olduğunu göstermiştir. Demografik değişkenlerden; işyerindeki pozisyon, gelir düzeyi ve yaş ile tüm işe gömülmüşlük boyutları da ilişkilidir.


ANAHTAR KELİMELER: Job Embeddedness, Organization Sacrifice, Community Fit, Organization Fit, Turkey


KEYWORDS: İşe Gömülmüşlük, Örgüte Bağlı Fedakârlık, Topluma Uyum, Örgüte Uyum, Türkiye

[PDF]