Gelir Eşitsizliğinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi


The Impact of Income Inequality on Economic Growth


Arş. Grv. Dr. Seher Gülşah Topuz
Prof. Dr. Kemal Yıldırım


ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı gelir eşitsizliğinin ekonomik büyüme üzerinde bir etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Teorik literatürde gelir eşitsizliği ve ekonomik büyüme arasında negatif ya da pozitif ilişki olabileceği veya herhangi anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı ileri sürülürken; ampirik çalışmalarda da teorik literatürle uyumlu olacak şekilde oldukça farklı sonuçların elde edildiği görülmektedir. Buna bağlı olarak bu çalışmada da gelir eşitsizliğinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi farklı gelir seviyelerinde bulunan ülkeler için araştırılmaktadır. 154 ülkeye ait 1980-2014 dönemini kapsayan veri seti ile düşük ve düşük-orta gelirli ile üst-orta gelirli ve yüksek gelirli ülkeler için ayrı ayrı tahminler yapılmaktadır. Gelir eşitsizliğinde yaşanan değişimin ekonomik büyümeyi nasıl etkilediğine dair yapılan bu tahminlerde temel Solow büyüme modeli (1956) ve bu modele beşeri sermayenin de dahil edildiği Mankiw vd. (1992)’nin modeli diğer bir ifadeyle genişletilmiş Solow büyüme modeli kullanılmaktadır. Çalışmanın genel bulguları, gelir eşitsizliğinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin ülkelerin gelir seviyelerine göre değişebileceğini göstermektedir. Düşük ve düşük-orta gelirli ülkelerde gelir eşitsizliğindeki artış ekonomik büyümeyi arttırırken üst-orta gelirli ve yüksek gelirli ülkelerde ise ekonomik büyümeyi azalttığını destekleyen kanıtlar elde edilmektedir.


ABSTRACT
The main aim of this study is to determine whether there is an impact of income inequality on economic growth. The theoric literature emphasizes that there are positive and negative or no significant relationship between income inequality and economic growth, thus, empirical studies have quite differrent results in the same direction with theoretical studies. Therefore, in this study, the impact of income inequality on economic growth is analysed for countries which have differrent income levels. The panel data is which belongs to 154 countries and covers the period between 1980 and 2014 is employed separately for low and low-middle, upper-middle and high income countries. The estimations attained related with how income inequality effects economic growth are based on basic Solow growth model (1956) and Mankiw et al. (1992) model in which human capital is included, in other words augmented Solow growth model. The findings of study indicate that the impact of income inequality on economic growth may change according to income level of countries. More specificially, higher income inqeuality causes lower economic growth in upper-middle and high income countries while higher income inqeuality leads to higher economic growth in low and low-middle income countries.


ANAHTAR KELİMELER: Gelir Eşitsizliği, Ekonomik Büyüme, Solow Büyüme Modeli, Sistem Genelleştirilmiş Momentler Metodu


KEYWORDS: Income Inequality, Economic Growth, Solow Growth Model, System Generalized Methods of Moments

[PDF]