Türkiye’de Şeker Sanayinin Gelişimi ve Şeker Sanayinde İzlenen Politikalar


The Development of Sugar Industry in Turkey and the Politics of Sugar Industry


Yrd. Doç. Dr. Zeynep Erdinç


ÖZET
Dünyada stratejik öneme sahip olan şeker pancarı üretimi, Türkiye’de tarıma dayalı sanayi üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Şeker sanayisi ise yarattığı katma değerle kalkınmanın öncüsü olma varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Türkiye’de şeker üretimine dayalı ekonomik yapılanmada önemli değişiklikler meydana getiren şeker sanayi politikaları uygulanmaktadır. Bu politikaların amacı; şeker üretiminde istikrarın sağlanması ve korunması, sektörün iç piyasada rekabet kurallarına göre yönlendirilmesi, özelleştirmeye olanak sağlayacak hukuki alt yapının hazırlanması, AB düzenlemeleri, Dünya Ticaret Örgütü ve uluslararası taahhütlere uyum sağlanmasıdır. Türkiye şeker politikaları şeker pancarı tarımını destekleyerek, şeker üretim maliyetlerini düşürmeli, kota uygulamalarını AB kota düzenleme seviyelerine göre yeniden düzenlemeli, kendi kendine yeterli ve dünya piyasalarında rekabet edebilen önemli bir üretici olma amacı taşımalıdır. Bu çalışmada Türkiye’de şeker pancarı üretimini ve şeker sanayisinin kurulması ile birlikte ekonomik gelişme üzerindeki etkilerini, şeker sanayi politikaları ile değerlendirmeye çalıştık. Türkiye’nin, şeker pancarı tarımını geliştirebilmesi, şeker sanayisini sürdürebilmek için uygun politikaların seçilmesi, AB kota düzenlemesi sonrası rekabet edebilmesi için öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
Sugar beet production, which has a strategic importance all over the world, also plays an important role in the production of agro-based industries in Turkey. While the sugar industry, continues to maintain its presence as the pioneer of development with added value. Sugar industry policies are being implemented in Turkey, which make significant changes in the economic structure based on sugar production. These policies are; Stabilization and protection of sugar production, Directing the sector according to competition rules in the internal market, Preparation of the legal sub-structure to enable privatization, EU regulations, harmonization with the World Trade Organization and international commitments. Suggested sugar policy should support the cultivation of sugar beet cultivation, reduce sugar production costs, rearrange quota practices according to EU quota levels, and be self-sufficient and able to compete in world markets. In this study, we tried to evaluate the sugar beet production in Turkey and the effects of the sugar industry on economic development with sugar industry policies. Suggestions have been made for Turkey to be able to develop sugar beet farming, to select appropriate policies to sustain the sugar industry, and to compete after EU quota regulation.


ANAHTAR KELİMELER: Şeker Pancarı, Şeker Sanayi, Türkiye Şeker Sanayi


KEYWORDS: Sugar Beet, Sugar Industry, Turkey Sugar Industry

[PDF]