Türkiye’de Konut Fiyatlari ile Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Araştırılması


Investigation of Relationship Between House Prices and Macroeconomic Variables in Turkey


Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR


ÖZET
Bu çalısma 1990-2006 dönemi için Türkiye’de makro ekonomik degiskenlerin (gayrisafi yurtiçi hasıla, para arzı, kısa dönem faiz oranları ve döviz kuru) konut fiyatları üzerindeki dinamik etkilerini analiz eder. Konut fiyatları ile makro ekonomik degiskenler arasındaki uzun dönem iliskisinin arastırılmasında Johansen Esbütünlesme Testi kullanılmıstır. Esbütünlesme analizinin sonuçları konut fiyatları ile makro ekonomik degiskenler arasında bir uzun dönem iliskisinin varoldugunu göstermektedir. Konut fiyatları ile makro ekonomik degiskenler arasındaki kısa dönemli dinamik iliskinin arastırılmasında Vektör Hata Düzeltme Yöntemi (VECM) kullanılmıstır. VEC Granger Nedensellik/Block Exogeneity Wald Testi sonuçları, konut fiyatları ile faiz oranı ve döviz kuru arasında iki yönlü nedenselligin bulundugunu göstermektedir. Gayrisafi yurtiçi hasıla ve para arzından konut fiyatlarına dogru ise tek yönlü bir nedensellik iliskisi oldugu görülmektedir.


ABSTRACT
This study analyses the dynamic effects of macroeconomic variables (i.e. gross domestic product (GDP), money supply, short-run interest rates and exchange rates) on the house prices in Turkey for the period 2000-2006. Estimates of the long run relationship between house prices and macroeconomic variables are obtained using the Johansen cointegration test. The results of cointegration analysis suggest that there exists a long run relationship between house prices and macroeconomic variables. Vector Error Correction Model (VECM) is used to investigate of the short-run dynamic relationship between house prices and macroeconomic variables. The results of VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Test show that there is bi-directional causality between house prices and interest rates and exchange rates. It is observed that one-directional causality exists from gross domestic product and money supply to house prices.


ANAHTAR KELİMELER: Konut fiyatları, Makro ekonomik degiskenler, Nedensellik iliskisi, VECM


KEYWORDS: House prices, Macroeconomic variables, Causality relation, VECM

[PDF]