İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye’de 1950-2005 Yılları Arasında Eşbütünleşme Analizi ve Granger Nedensellik Testi ile İncelenmesi


Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Turkey Between 1950-2005, Using Cointegration Analaysis and Granger Cousality Test


Yrd.Doç.Dr. Zeynep ERD‹NÇ


ÖZET
Ikiz açık hipotezi, bütçe açıgı ile cari islemler açıgı arasında bir iliskinin varlıgını isaret etmektedir. Bütçe açıklarının cari islemler açıgına neden oldugunu vurgulayan Geleneksel Keynesyen Yaklasım ile bütçe açıkları ile cari islemler açıgı arasında bir iliskinin olmadıgını kabul eden Ricardocu Denklik Yaklasımı çelismektedir.Bu çalısmada Esbütünlesme analizi ve Granger Nedensellik testinden yararlanarak Türkiye ekonomisi için bütçe açıgı ile cari islemler açıgı arasındaki nedensellik iliskisi 1950- 2005 dönemi yıllık verilerinden yararlanarak ikiz açıklar hipotezinin geçerliligi test edilmistir. Esbütünlesme analizinde, bütçe açıkları ile cari islem açıkları arasında uzun dönemli bir iliski oldugu sonucuna varılmaktadır. Bu sonuç Geleneksel Keynesyen Yaklasımı destekler yöndedir. Ayrıca bütçe açıkları ile cari açık arasındaki iliskinin yönünün bütçe açıklarından cari açıklara dogru oldugu sonucuna varılmıstır.


ABSTRACT
Twin deficit hypothesis indicates the existance of a relationship between budget deficits and current account. The implications of Conventional Keynesian Theory, which asserts that budget deficits induces current account deficits, are different from the Ricardian Equivalance Theory , which claims that there is no causal relationship between budget deficits and current account deficits. In this study, the relationship between budget deficits and current account deficits in Turkey for 1950- 2005 period is examined with annual data by using recently developed time series econometric tecniques such as the cointegration analysis and Granger Causality Test. In cointegration analysis, it is found that there is a long run relationship between budget deficits and current account deficits. This conclusion supports the Conventional Keynesian Theory. Moreover, according to Granger causality tests results, the causality runs from budget deficits to current account deficit


ANAHTAR KELİMELER: Ikiz Açık Hipotezi, Bütçe açıkları, Cari islemler, Granger Nedensellik Testi, Esbütünlesme Analizi.


KEYWORDS: Twin Deficits Hypothesıs, Budget Deficits, Current Account, Granger Causality Test, Cointegration Analysis

[PDF]