Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Ögrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Arastırma


The Attitudes Towards Credit Card Usage: The Case of Eskisehir Osmangazi University Economic and Administrative Sciences Faculty Students


Yrd. Doç. Dr. Nuray GİRGİNER
Yrd. Doç. Dr. Arzum ERKEN ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN


ÖZET
Bu çalısmanın amacı, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi’nde ögrenim gören ögrencilerin kredi kartı kullanımına yönelik tutumlarını boyutlandırmak ve söz konusu bu boyutların çesitli demografik özelliklere göre (cinsiyet, gelir, kredi kartına sahip olup olmama, sahip olunan kredi kartı sayısı vb.) farklılıklarını belirlemektir. Harcama ve ödeme kalıplarının tespitine yardımcı olabilecek bu ve benzeri çalısmaların, finansal firmaların kredi kartı hizmetlerini sekillendirmelerinde, pazarlama ve reklam stratejilerini olusturmalarında; kredi kartı ile satıs yapan firmaların satıs ve nakit akıs planlarını hazırlamalarında yardımcı olabilecek verileri sunabilecegi açıktır. Çalısma kapsamında Eskisehir Osmangazi Üniversitesi’nin yaz okulunda isletme ve finans derslerine katılan 210 ögrenciye anket uygulanmıstır. Kredi kartı kullanımına yönelik tutumları ölçmek amacıyla olusturulan 16 maddenin faktör analizinden elde edilen 5 ayırt edici boyutun (davranıssal, duygusal, kavramsal, kaygısal, güvenirlilik) demografik özellikler bakımından farklılıklarının analizinde bagımsız örneklemler t testi ve ANOVA kullanılmıstır. Yapılan analizler, kredi kartı kullanımına yönelik tutumlarda duygusal ve güvenilirlilik boyutlarında kredi kartı kullanan ve kullanmayanlar arasında anlamlı farklar bulundugunu ve geliri düsük ögrencilerin daha düsük düzeyde kaygısal tutum sergilediklerini göstermistir.


ABSTRACT
This study aims to determine the dimensions of economic and administrative sciences students’ attitudes towards credit card usage and to expose the differences between these dimensions in respect for their various demographic features. It is clear that such as studies helping to determine expending and in payment patterns, can also obtain useful data for financial firms to develop their credit card services, to form their marketing and promoting strategies and, for the firms accepting credit cards as a payment instrument to prepare their sales and cash flows. 210 students from Eskisehir Osmangazi University taking management and finance courses in the summer term have completed a credit card usage questionnaire. In factor analysis of 16 items formed for measuring the attitudes towards credit card usage, 5 distinguishing dimensions (behavioural, affective, cognitive, anxiety, security) have extracted. Differences of these dimensions according to their demographic features have been analyzed with the help of independent samples t test and ANOVA. These analyses have shown that in affective and security dimensions, the differences between the ones using credit cards and using no credit cards were significant and students with low incomes display less anxious attitudes in using credit cards.


ANAHTAR KELİMELER: Kredi kartı kullanımı, kredi kartı kullanım ölçegi, faktör analizi, üniversite ögrencileri, Türkiye


KEYWORDS: Credit card usage, credit card attitudes scale, factor analysis, university students, Turkey

[PDF]