Örgüt Itibarı Kavramı ve Yönetimi ile İlgili Bazı Sorunlar


The Concept of Corporate Reputation and the Problems Related to It’s Management


Dr. Mehmet E. ERYILMAZ


ÖZET
Itibar; gerek yönetim-örgüt kuramı gerekse diger çalısma disiplinlerine ait yazınlarda gün geçtikçe daha fazla deginilen ve önemi vurgulanan bir kavram haline gelmektedir. Bu derece popüler hale gelen kavram ile ilgili yönetim-örgüt kuramı çalısma sahası içerisindeki baskın yazın, okuyucuların zihinlerinde itibarın örgütler tarafından her zaman istenildigi miktarda yönetilebilecegine dair bir izlenim yaratıyor, örgüt kuramı diliyle örgüt açısından “mutlak özgür iradeci” bir bakıs açısı sergiliyor gibi görünmektedir. Bu çalısmada ise itibarın “mutlak” seviyede degil, belli ölçülerde yönetilebilecegi kabul edilmekte ve örgütlerin itibarlarını kontrol altında tutmaya çalısırlarken bazı sorunlarla karsılasabilecekleri, dolayısıyla örgütsel itibarın sekillendirilmesinin zannedildiginin aksine oldukça karmasık bir süreç oldugu ve itibarın yönetilebilme miktarının bir örgütten digerine; örgütün politik ve ekonomik gücü, uluslararasılasma düzeyi, icra kurulu baskanının yetenekleri vb. çesitli faktörlere baglı olarak degisebilecegi fikri savunulmaktadır. Bu tür bir bilincin önce akademik çevrelerde, sonrasında uygulamacılar arasında olusturulması önemlidir çünkü bu sayede örgütler itibar yönetimi kavramına daha ciddi yaklasacaklardır. Ayrıca bu ana amaca ek olarak çalısmanın bir diger amacı da örgüt itibarı kavramına netlik kazandırmaktır. Örgütsel itibarın olusum sürecinin genel olarak iki ana safhayı içerdigi söylenebilir. Birinci safhada ya paydas grupların bizzat kendileri örgüte dair bir deneyim yasarlar ya da örgüt hakkındaki enformasyon ilgili paydas gruplara deneyimi yasamıs diger paydas gruplarca veya medya kuruluslarınca ulastırılır. Ikinci adımda ise bu enformasyon paydas gruplarca yorumlanır ve zihinlerde örgüte dair itibari deger netlesir. Bu çalısmada öncelikle yazında henüz muglak durumda bulunan örgütsel itibar kavramına netlik kazandırılmaya çalısılacak, ardından kavramın yönetimiyle ilgili güçlükler bu iki safha ekseninde tartısılacaktır.


ABSTRACT
Reputation have become a concept importance of it is emphasized more and more by literatures of the managementorganization theory field and other disciplines. The dominant corporate reputation literature seems to create a perception in readers’ mind that organizations can manage their reputations at absolute level or so close to it. But in this study, the idea, suggets the limited manageability of organizational reputation, is discussed. According to the study, while organizations try to control their reputations, they encounter some difficulties. Because of that reason, on the contrary of general belief in the literature, management of reputation is so complex process and degree of manageability of it depends on some organizational factors such as politic and financial power of an organization, degree of internationalization and skills of CEO and so on. The development of this type of consciousness is important because in this manner organizations can take concept of reputation more seriously. Also in addition to this main purpose, the another purpose of this study is the clarification of the corporate reputation concept. It generally can be said that formation of the corporate reputation comprises of two phases. In the first phase, stakeholders collect information about an organization via their personal experiences or they benefit from the others’ experiences. They also can provide this information from media. In the second phase, stakeholders intrepret this information and reputation of an organization appears in their minds. In this study, the first, organizational reputation concept will be explained and then difficulties pertaining to manageability of it will be discussed by focusing on these two phases of the process was expressed above briefly.


ANAHTAR KELİMELER: Örgüt itibarı, örgüt imajı, örgüt kimligi, örgüt itibarının yönetilebilirligi


KEYWORDS: Corporate reputation, organizational image, organizational identity, manageability of corporate reputation

[PDF]